Pracodawcy zobowiązani są co 4 lata, od 1 kwietnia – w ramach tzw. autozapisu - dokonywać wpłat do PPK za wszystkie osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Oznacza to, że co 4 lata (pierwszy raz w 2023 r.) mają obowiązek:

·        wznowić wpłaty do PPK za wszystkich uczestników PPK, którzy wcześniej złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK oraz

·        „zapisać do PPK” osoby, które deklaracje o rezygnacji z PPK złożyły jeszcze przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, a następnie dokonywać wpłat za te osoby.  

Oczywiście pod warunkiem, że uczestnicy PPK lub osoby zatrudnione nie złożą wcześniej kolejnej deklaracji o rezygnacji z PPK.

Ważne: Objęcie autozapisem, również tych osób, dla których nie została zawarta wcześniej umowa o prowadzenie PPK wynika z brzmienia art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy o PPK, zgodnie z którym do złożonej przez nie deklaracji o rezygnacji stosuje się odpowiednio przepis art. 23 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dotyczący m.in. tzw. autozapisu.

Należy pamiętać, że złożona przez uczestnika PPK/osobę zatrudnioną deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zachowuje ważność tylko do ostatniego dnia lutego roku, w którym obowiązuje automatyczny zapis do PPK (w przypadku najbliższego autozapisu - do 28 lutego 2023 r.) Jeśli uczestnik PPK nie złoży po tym dniu kolejnej deklaracji o rezygnacji pracodawca naliczy za niego wpłaty do PPK już od wynagrodzenia wypłaconego w marcu i przekaże je do instytucji finansowej w terminie od 1 do 17 kwietnia 2023 r. (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela).

W przypadku osób zatrudnionych, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK –  pracodawca nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, dokonanie wpłat zostanie poprzedzone zawarciem dla tych osób umowy o prowadzenie PPK. Taką umowę pracodawca powinien zawrzeć w terminie umożliwiającym mu naliczenie za tę osobę wpłat do PPK już od wynagrodzenia wypłaconego w marcu i przekazanie tych wpłat w kwietniu.

Ważne: Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje od momentu jej złożenia. Jeśli pracownik, nie chce zostać uczestnikiem PPK powinien złożyć tę deklarację jeszcze przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. W przypadku osoby będącej już uczestnikiem PPK złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK obliguje pracodawcę do zaprzestania naliczania, pobierania i przekazywania wpłat do PPK począwszy od chwili jej złożenia.

Wiek pracownika ma znaczenie

Automatyczny zapis dotyczy osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoby, które ukończyły 55. rok życia zostaną objęte autozapisem tylko wówczas, gdy do końca lutego złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK – w przypadku osób niebędących uczestnikami PPK lub wniosek o dokonywanie wpłat - w przypadku uczestników PPK. Pracodawcy nie będą mogli jednak uwzględnić wniosku osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed dniem 1 kwietnia, w roku w którym obowiązuje autozapis, ukończyli 70 lat.

Czytaj więcej

Wszyscy pracodawcy dowiedzą się rozpoczęciu wypłat przez uczestnika PPK

Ważne: Jeśli pracownik 55 + złoży wniosek w innym terminie np. w marcu lub później, pracodawca będzie musiał uwzględnić taki wniosek na zasadach ogólnych.

Pracodawca poinformuje pracowników o ponownym autozapisie

Autozapis nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem, pracodawca ma bowiem obowiązek - w terminie do ostatniego dnia lutego roku, w którym obowiązuje autozapis - poinformować o nim wszystkie osoby, które do tego czasu złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych, która złożyły taką deklarację przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK oraz uczestników PPK, którzy złożyli taką deklarację już w trakcie oszczędzania w PPK. Ponadto pracodawca powinien poinformować osoby 55+ o tym, że objęcie ich autozapisem będzie możliwe tylko wówczas, gdy do końca lutego złożą mu odpowiedni wniosek.

Ustawa o PPK nie określa formy ani sposobu w jaki pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Jednak powinien zrobić to tak, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

Autorka to Ekspert PFR Portal PPK