Zatrudnienie obywatela Ukrainy przebywającego legalnie na terytorium Polski wymaga powiadomienia o tym fakcie powiatowego urzędu pracy. Często, aby podjąć pracę w danym zawodzie konieczne jest jednak spełnienie szeregu dodatkowych warunków wynikających z przepisów prawa.

Po pierwsze, konieczne może się okazać przeprowadzenie procedury mającej na celu uznanie dyplomu wydanego przez uczelnię ukraińską za równoważny polskiemu odpowiednikowi. Po drugie, w przypadku zawodów regulowanych, niezbędne może być spełnienie innych wymogów wynikających z polskich przepisów.