Przepisy prawa pracy oraz ustawy szczególne przewidują konieczność współdziałania lub przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, a w ich braku – z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ani kodeks pracy, ani przepisy szczególne nie regulują jednak szczegółowo procedury ich wyborów.

Przed rozpoczęciem epidemii COVID-19 głosowania przeprowadzane były przeważnie na terenie zakładu pracy z wykorzystaniem urny do głosowania oraz kart wyborczych. Pandemia zweryfikowała jednak dotychczasowe praktyki. W dobie pracy zdalnej lub hybrydowej stare schematy okazały się niepraktyczne lub niemożliwe do zastosowania. Firmy w szerszym zakresie zaczęły organizować wybory przedstawicieli pracowników z wykorzystaniem metod głosowania elektronicznego. W sukurs przyszły im również odpowiednio dostosowane rozwiązania informatyczne.