Wydanie pracownikowi świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który to obowiązek ciąży na nim niezależnie od przyczyn zakończenia z pracownikiem współpracy.

Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym nastąpiło ustanie stosunku pracy, tj. w ostatnim dniu okresu obowiązywania umowy o pracę, chyba że zamierza zawrzeć z nim kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Tym samym konieczność wydania tego dokumentu nie jest uzależniona od złożenia przez pracownika wniosku w tym zakresie.