Nie mniej jednak rząd wspiera gminy w realizacji tych zadań i co roku przeznacza dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników tych ośrodków.

Czytaj także: Rafalska: pracownicy socjalni powinni zarabiać więcej

Nigdy wcześniej żaden program zlecany samorządom nie był tak dobrze opłacany przez rząd jak #rodzina500plus. To 340 mln zł w 2018 r. na obsługę programu dla gmin. Samorządy nie wykorzystują 6-7% otrzymywanych kosztów obsługi.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w budżetach wojewodów zabezpieczono na ten cel środki w kwocie ok. 432 mln zł. Wydatki te stanowią ok. 12% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów na zadania z obszaru pomocy społecznej na rok 2019.

Dodatkowo, każdego roku, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia środki z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat przez gminy dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy, który pracuje w terenie. W ostatnich latach przeznaczano z budżetu państwa na ten cel ok. 46 mln zł rocznie.

Ministerstwo Rodziny przeznacza coraz większe środki na obsługę zadań. W 2018 r. na obsługę świadczeń dla rodzin samorządy otrzymały 740 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2015 r.

W #DobryStart wprowadziliśmy niespotykane dotąd rozwiązanie, że 80% kosztów obsługi musi iść na wynagrodzenia. W tym roku na obsługę rządowych świadczeń dla rodzin samorządy otrzymały ok. 730 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej środków niż w 2015 roku.

Badanie wynagrodzeń w OPS-ach i PCPR-ach

W lipcu tego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie skierowane do wybranych ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) dotyczące wynagrodzeń w tych placówkach.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Zgodnie z wynikami badania średnia krajowa wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego wynosi:

- w OPS - 2 635,35 zł (wzrost o 19% w porównaniu do średniej z 2015 r. – 2 212,28 zł)

- w PCPR – 2 601,56 zł (wzrost o ok. 17% w porównaniu do średniej z 2015 r. – 2 230,63 zł).

Średnie wynagrodzenie na stanowisku pracownika socjalnego jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych województwach:

- najwyższe wynagrodzeniena stanowisku pracownika socjalnego odnotowano w województwie pomorskim – 2 875 zł.

- najniższe wynagrodzeniena stanowisku pracownika socjalnego odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim – 2 475 zł.