Co prawda nie zostało to przesądzone, ale przyjęta przez Radę Ministrów nowela ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że rząd będzie mógł wydać rozporządzenie, w myśl którego zarówno składanie wniosku o świadczenie „Dobry start", wraz z załącznikami i innymi pismami kierowanymi do urzędów, jak i doręczanie przez urząd decyzji i innych pism w tej sprawie odbywałoby się wyłącznie elektronicznie.

Urzędy miejskie, gminne i ośrodki pomocy społecznej musiałyby jednak zapewnić osobom bez komputerów dostęp do tego systemu.

Etap legislacyjny: projekty trafią do Sejmu