Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6 000 zł.

W praktyce należy przyjąć, że omawiane zwolnienie dotyczy tylko źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, pomimo, iż ustawodawca nie odwołuje się do tego przepisu. Skorzystanie z tego zwolnienia w przypadku przychodów związanych z działalnością gospodarczą wydaje się przynajmniej wątpliwe.

Odpłatne zbycie

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o PIT:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Czy upłynęło sześć miesięcy

Należy zatem uznać, że opodatkowaniu PIT nie podlega przychód z zamiany rzeczy ruchomej, jeżeli podatnik był jej właścicielem przez co najmniej sześć miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). W przypadku gdy do zamiany rzeczy dojdzie przed upływem tego okresu, wówczas zamiana ta jest wolna od opodatkowania tylko pod warunkiem, że przychody uzyskane z tytułu umowy zamiany nie przekraczają kwoty 6000 zł. Limit zwolnienia dotyczy przy tym jednej umowy zamiany.

Przykład:

Pan Jan zawarł z panem Zbigniewem umowę zamiany roweru o wartości 4 200 zł na skuter o wartości 5 900 zł. Obaj panowie nie prowadzą działalności gospodarczej, a będące przedmiotem zamiany rzeczy nabyli 3–4 miesiące wcześniej. Przychody z zamiany tych rzeczy u obu panów korzystają ze zwolnienia z PIT.   —Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200)

podstawa prawna: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

Zamiana w kodeksie cywilnym

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy (art. 603 kodeksu cywilnego). Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (art. 604 kodeksu cywilnego).