Takie stanowisko wynika z niemal jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Jest to bardzo korzystna informacja, szczególnie dla podatników, którzy nie rozliczyli jeszcze podatku za 2017 r.. Również ci, którzy się pośpieszyli z rozliczeniem rocznym, mogą skorzystać z prezentowanego wyżej podejścia składając wniosek o nadpłatę.

Co mówi przepis

Zgodnie z przepisami ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. (analogicznie w PIT) za koszt kwalifikowany uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o finansowaniu nauki.

Stanowisko fiskusa

Zdaniem większości podatników występujących do ministra finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, literalne brzmienie przepisu wskazuje na to, że warunek współpracy z jednostką naukową, decydujący o tym czy można poniesiony wydatek potraktować jako koszt kwalifikowany, dotyczy wyłącznie wyników badań naukowych, a ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i im równorzędne można rozliczyć w ramach ulgi, nawet jeśli zostały zakupione od innych podmiotów. Z takim stanowiskiem nie zgadza się jednak fiskus, który w wydawanych interpretacjach zgodnie twierdzi, że tylko ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i im równorzędne zakupione od jednostki naukowej mogą korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Takie rozumienie analizowanych przepisów zostało również przedstawione w prezentacji dotyczącej ulgi B+R umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Orzecznictwo

Sądy administracyjne, w odpowiedzi na skargi na niekorzystne indywidualne interpretacje, orzekają na korzyść podatników. Niemal wszystkie orzeczenia (z wyjątkiem wyroku WSA w Krakowie z 22 maja 2017 r., I SA/KR 347/17) prezentują jednolite stanowisko, zgodnie z którym gramatyczna wyładnia przepisów regulujących ulgę B+R w 2016 oraz 2017 roku nie ogranicza ujmowania do kosztów kwalifikowanych (czyli tych, które mogą być rozliczone w uldze B+R) wyłącznie usług nabytych od jednostki naukowej. Za taką interpretacją przepisów opowiedział się m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z 14 marca 2018 r. (I SA/BD 119/18), WSA w Warszawie w wyroku z 20 lutego 2018 r. (III SA/WA 1182/17), WSA w Łodzi w wyroku z 19 grudnia 2017 r. (I SA/ŁD 914/17), WSA w Gliwicach w wyroku z 15 grudnia 2017 r. (I SA/GL 912/17), WSA w Poznaniu w wyroku z 7 listopada 2017 r. (I SA/PO 729/17), WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 lipca 2017 r. (I SA/ WR 364/17). Należy mieć na uwadze, że wskazane wyroki są jeszcze nieprawomocne, niemniej dużym zaskoczeniem byłoby odmienne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w niniejszej sprawie.

Co to oznacza w praktyce

Niemal jednolite stanowisko wojewódzkich sądów administracyjnych może stanowić impuls dla podatników do tego, aby w ramach rozliczania za 2017 r. podwyższyć koszty kwalifikowane o wydatki na usługi związane z prowadzonymi pracami B+R nabywane od podmiotów innych niż jednostki naukowe. Bardzo mocne argumenty do skorzystania z dodatkowej ulgi mają chociażby przedsiębiorstwa innowacyjne, które przy prowadzonych pracach rozwojowych współpracują z osobami zatrudnionymi na zasadzie „B2B". Podatnicy, którzy złożyli już deklaracje za 2017 r., mogą rozważyć wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, który - biorąc pod uwagę obecne orzecznictwo - ma bardzo dużą szansę powodzenia na etapie sądowym.

Niestety możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi zniknęła od 1 stycznia 2018 r., kiedy to przepisy regulujące ulgę B+R zostały zmienione w ten sposób, że ograniczają zaliczanie do kosztów kwalifikowanych wydatków na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne do tych, które zostały poniesione wyłącznie na rzecz jednostek naukowych.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Postawa prawna art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm),

art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym o osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)