Środki trwałe mogą zostać ulepszone, co wiąże się z koniecznością powiększenia ich wartości początkowej.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 16g ust. 13 ustawy o CIT i art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.).

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że stosownie do art. 11 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2175) przepisy art. 22g ust. 17 ustawy o PIT oraz art. 16g ust. 13 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) stosuje się do składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 r., 0111-KDIB1-2.4010.62.2018.1.AW).

Wymienione w negatywnym katalogu

Przypomnijmy, żeby nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które odpowiednio zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT albo art. 22g ust. 17 ustawy o PIT powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych (zob. art. 16 ust. 1 pkt 1 in principio ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c in principio ustawy o PIT).

Zwiększenie sprawności i poprawa parametrów

Ulepszenie środka trwałego polega na jego unowocześnieniu, poprzez zwiększenie sprawności technicznej, a także na poprawie parametrów. Ulepszenie nie ma na celu przywrócenia pierwotnych, utraconych cech użytkowych, ale zwiększenie wartości użytkowej. Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się m.in. wydatki na:

• przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu na inny, powodującą dostosowanie do pełnienia innych funkcji, zmianę warunków technicznych lub właściwości użytkowych,

• rozbudowę, czyli powiększenie (rozszerzenie) składnika majątkowego,

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

• rekonstrukcję, czyli odbudowanie (odtworzenie) zużytego całkowicie lub częściowo składnika majątkowego, ale wyłącznie wówczas, gdy zwiększa się jego wartość użytkowa,

• adaptację, czyli przystosowanie (przeróbkę) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym niż jego pierwotne przeznaczenie celu, bądź nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,

• modernizację, czyli unowocześnienie składnika majątkowego

(interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 r., 0461-ITPB3.4510.4.2017.2.JG; interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 8 lutego 2011 r., IPTPB3/423-219/11-5/GG;

Ulepszenie (w tym modernizacja) to działania, które powodują wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia ich do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów wytwarzanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Ulepszenie samochodu w interpretacjach fiskusa

W przypadku samochodu za wydatki o charakterze ulepszeniowym mogą być uznane wydatki na:

• na montaż klimatyzacji lub instalacji gazowej w samochodzie, montaż instalacji gazowej (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2010 r., IPPB1/415-811/10-2/KS);

• zabudowę powierzchni ładunkowej samochodu ciężarowego (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lipca 2008 r., ILPB1/415-244/08-2/AA).

Potrzebna jest analiza wykonanych prac

Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 marca 2017 r. (0461-ITPB3.4510.4.2017.2.JG): „(...) przed dokonaniem kwalifikacji określonych wydatków do ulepszeń (...) należy każdorazowo w stosunku do konkretnego środka trwałego szczegółowo przeanalizować zakres rzeczowy wykonywanych robót, porównując je do stanu istniejącego na podstawie dokumentacji technicznej, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków oprzeć się na opinii biegłego do spraw budowlanych, który w oparciu o stosowną dokumentację i oględziny wypowie się co do charakteru poniesionych nakładów. O tym bowiem czy dane prace stanowią ulepszenie, decydują m.in. kryteria techniczne. W tym zakresie zatem niezbędne jest nie tylko dokonanie oceny faktycznie przeprowadzonych robót, ale także skorzystanie z pomocy osób posiadających wiedzę specjalistyczną, w tym np. przeprowadzenie dowodu w postaci ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy.".

Kiedy brutto, kiedy netto

Gdy od nakładów modernizacyjnych podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, to wartość początkową środka trwałego należy zwiększyć o wartość brutto poniesionych nakładów na modernizację (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lutego 2016 r., IBPB-1-2/4510-796/15/BG).

Remont bezpośrednio w kosztach

Wartość początkową środków trwałych powiększają jedynie wydatki o charakterze ulepszeniowym. Wydatki na remont środka trwałego nie zwiększają jego wartości początkowej (niezależnie od ich wartości) i są odnoszone wprost w koszty uzyskania przychodu, a nie poprzez odpisy amortyzacyjne.

W praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego użytkowanego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, niezmieniające jego charakteru i funkcji, a następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji (zużycia) oraz niezwiększające jego wartości początkowej.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16g ust. 1, 3-11 i 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

art. 22g ust. 1, 3-9, 11-15 i 17 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1059