Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.489.2018.1.DP).

Czytaj także: CIT: wydatki na wsparcie IT bez limitu kosztów uzyskania przychodów

Podatnik działa w branży motoryzacyjnej. W ramach międzynarodowej grupy kapitałowej specjalizuje się w produkcji silników oraz akcesoriów samochodowych. Charakter jego działalności oraz podział zadań w ramach grupy kapitałowej sprawia, że nabywa on różnego rodzaju usługi od podmiotów powiązanych. W ich skład wchodzą między innymi usługi IT. Obejmują one bieżące utrzymanie oraz rozwój systemów i aplikacji używanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. do zarządzania i planowania produkcji), rozwiązywanie pojawiających się problemów informatycznych (usługi helpdesk), usuwanie błędów oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej (serwery, sieć Internet, poczta elektroniczna).

Jak wskazał podatnik, nabywanie ww. usług od innego podmiotu ma dla niego uzasadnienie biznesowe. Koszt usług nabywanych od podmiotu wyspecjalizowanego w branży informatycznej jest bowiem niższy od kosztu, jaki musiałby on ponieść, gdyby chciał realizować te świadczenia we własnym zakresie. Ponadto, wszystkie podmioty z grupy kapitałowej korzystają z usług IT oferowanych przez podmiot powiązany. Pozwala to ujednolicić systemy informatyczne w ramach grupy, co z kolei prowadzi do dalszej redukcji kosztów.

W związku z tym podatnik spytał, czy koszty opisanych usług IT podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającemu z art. 15e ustawy o CIT. Jego zdaniem, opisany stan faktyczny nie jest objęty tym ograniczeniem. Ustawa wskazuje, że limitowaniu kosztów podlegają usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze. Usługi IT nie są więc objęte dyspozycją tego artykułu.

Organ uznał, że opisane usługi IT są poza zakresem art. 15e ustawy o CIT. Potwierdził więc prawidłowość stanowiska podatnika i odstąpił od uzasadnienia.

Komentarz eksperta

Dominik Dudek, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Rozstrzygnięcie organu podatkowego w analizowanej sprawie należy ocenić jako słuszne. W przypadku standardowych usług IT trudno jest doszukać się podobieństwa do którejkolwiek z usług wymienionych w omawianym przepisie, w szczególności do usług doradczych oraz zarządczych. W przeciwieństwie do nich, usługi IT mają bowiem w przeważającym stopniu charakter techniczny (polegają na zapewnieniu optymalnego środowiska informatycznego, które pozwala na skuteczną realizację celów gospodarczych przedsiębiorstwa). Poza tym ich specyfika powinna prowadzić do wniosku, że usługi IT należy traktować raczej jako osobną kategorię świadczeń i uznać, że gdyby ustawodawca chciał je objąć ograniczeniem, wskazałby je wprost w przepisie.

Omawiana interpretacja wpisuje się w dominującą, pozytywną dla podatników linię interpretacyjną, zgodnie z którą tego typu świadczenia nie są objęte ograniczeniem w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak, znane są interpretacje podatkowe (przykładowo interpretacja z 12 lipca 2018 r., 0114-KDIP2-3.4010.130.2018.2.PS), gdzie organ po przeprowadzeniu jednostkowej analizy poszczególnych czynności wymienionych przez wnioskodawcę jako składających się na usługi IT uznał, że część z nich wpisuje się w ograniczenie wprowadzone na mocy art. 15e ustawy o CIT, gdyż przypasowane do nich grupowania PKWiU noszą znamiona usług o charakterze zarządczym.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Jakkolwiek każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie, to rozbijanie we wspomnianej interpretacji standardowych usług IT na poszczególne czynności oceniam krytycznie. Ponadto, stanowisko organu, że część czynności wykonywanych w ramach usług IT jest objęta limitem, a część nie, nie rozwiązuje problemu podatnika, gdyż nie ma on możliwości obiektywnego ustalenia części wynagrodzenia, jaką należy przypisać dla danej czynności. Dlatego w przypadku usług kompleksowych wydaje się, że bardziej uzasadnione jest właśnie rozpatrywanie tych usług jako całości, a w przypadku gdy na takie usługi składają się czynności o różnym charakterze, odwoływanie się do dorobku doktryny w zakresie WHT (gdzie zasadniczo weryfikuje się co ma przeważający charakter). Ponadto, nawet jeśli nazwa grupowania PKWiU wskazuje na obecność elementów zarządczych lub doradczych, to nie oznacza to, że usługa rzeczywiście ma taki charakter. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem posłużyć PKWiU na potrzeby definiowania zakresu usług objętych ograniczeniem w zaliczaniu do kosztów podatkowych.

Podsumowując, należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że usługi IT nie są objęte ograniczeniem z art. 15e ustawy o CIT, jednak niejednolita praktyka organów podatkowych w tym zakresie nie pozwala mieć pewności w tej kwestii. W związku z tym, występując z wnioskiem o interpretację indywidualną, należy zachować szczególną ostrożność podczas formułowania opisu stanu faktycznego i uzasadnienia. Niewyciągnięcie wniosków z dotychczasowych działań organów podatkowych może skutkować uzyskaniem interpretacji negatywnej, całkowicie niepraktycznej lub pozbawionej waloru ochronnego.