Transakcje pomiędzy trzema podmiotami z krajów UE po spełnieniu określonych warunków formalnych mogą zostać rozliczone w sposób uproszczony. Procedura uproszczona niewątpliwie ułatwia przeprowadzania transakcji wewnątrzunijnych. W niniejszym artykule wskazany jest sposób rozliczenia takich transakcji przez polskiego podatnika, który występuje jako trzeci podmiot w ramach transakcji trójstronnej (czyli jest ostatecznym nabywcą towarów).

Czytaj także: Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona

O wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej mówimy w sytuacji gdy poniższe warunki są spełnione łącznie:

- trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,

- przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przykład

Spółka Alfa z Belgii posługująca się belgijskim nr VAT UE sprzedaje towar na rzecz niemieckiej Spółki Beta (posługującej się niemieckim nr VAT UE). Spółka niemiecka sprzedaje ten towar polskiemu podatnikowi VAT UE – spółce Omega. Spółka Alfa organizuje bezpośredni transport towarów do spółki Omega. W tym przypadku mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną.

Transakcja trójstronna opisana w przykładzie może zostać rozliczona w procedurze uproszczonej (czyli przez ostatniego w kolejności podatnika VAT, w naszym przypadku przez spółkę Omega) po spełnieniu następujących kryteriów:

- dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

- drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,

- ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,

- ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

Przykład

Spółka Alfa z Belgii posługująca się belgijskim nr VAT UE sprzedaje towar na rzecz niemieckiej Spółki Beta (posługującej się niemieckim nr VAT UE), która sprzedaje ten towar polskiemu podatnikowi VAT – spółce Omega (posługującej się dla potrzeb omawianej transakcji polskim nr VAT UE). Spółka Alfa organizuje bezpośredni transport towarów do spółki Omega. Spółka Beta nie posiada siedziby działalności gospodarczej w Polsce. Spółka Beta w ramach transakcji trójstronnej posługuje się tym samym nr VAT UE (niemieckim) zarówno w odniesieniu do spółki Alfa, jak i do spółki Omega. Spółka Beta wskazała spółkę Omega jako obowiązaną do rozliczenia VAT od realizowanej transakcji.

Spółka Omega jako ostatni w kolejności podmiot obowiązana będzie do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dla zrealizowanej transakcji.

W związku z tym spółka Omega będzie musiała podać w prowadzonej ewidencji dla celów VAT informacje o obrocie (bez kwoty podatku) z tytułu dokonania na jej rzecz dostawy towarów oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, oraz nazwę i adres spółki Beta. Dodatkowo, w składanej deklaracji podatkowej dla celów VAT spółka Omega obowiązana będzie wykazać odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru – w polach 23 i 24 (w zakresie podatku należnego) oraz w polach 43 i 44 lub 45 i 46 (w zakresie podatku naliczonego). Dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów spółka Omega wykaże również w składanej informacji podsumowującej. Spółka Omega jako ostatni w kolejności podmiot nie zaznacza w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej, że transakcja została zrealizowana na zasadach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej. Adnotacje takie czyni bowiem drugi w kolejności podmiot (tutaj spółka Beta).

Autorka jest konsultantem podatkowym w ECDP Sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com