Przedsiębiorca wykonał na rzecz firmy roboty budowane. Usługa została zgłoszona i wykonana 27 grudnia 2018 r., ale ze względu na przeciągające się procedury odbioru robót, z powodów niezależnych od przedsiębiorcy, protokół odbioru robót budowlanych został podpisany dopiero 14 lutego 2019 r. Następnego dnia przedsiębiorca wystawił fakturę, którą usługobiorca opłacił po otrzymaniu dokumentu. Czy przychód ze sprzedaży tych usług należy zaliczyć do roku 2018 czy 2019? – pyta czytelnik.

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, u podatników VAT pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT).

Czytaj także: Połączenie spółek: co z podatkiem dochodowym od wygasającej wierzytelności

Za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 14 ust. 1e ustawy o PIT).

W przypadku świadczenia usług przychód powstaje zwykle w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

? wystawienie faktury w terminie wcześniejszym niż faktyczne wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury (o ile uregulowanie należności nie nastąpiło wcześniej),

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

? uregulowanie należności przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi – datą powstania przychodu będzie dzień otrzymania należności (o ile wcześniej nie wystawiono faktury).

Organy podatkowe przyjmują, że w przypadku robót budowlano-montażowych przez wykonanie usługi rozumie się odbiór częściowy lub końcowy tych robót, potwierdzony stosownym protokołem odbioru. Dokument protokołu potwierdza należyte wykonanie zobowiązania przez wykonującego prace, a jednocześnie upoważnia go do żądania umówionego wynagrodzenia. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych są jednym z elementów dokumentacji budowy, co wynika z art. 3 pkt 13 prawa budowlanego. W praktyce terminem protokołu zdawczo-odbiorczego określa się dokument wskazujący kto, kiedy i jakie prace wykonał, którego dnia zostały one przyjęte przez drugą stronę. Odbiór częściowy oraz końcowy wykonanych robót potwierdzony podpisanym stosownym protokołem jest   wykonaniem usługi – dzień podpisania protokołu to dzień wykonania usługi. Oznacza to, że momentem powstania przychodu z tytułu usług budowlanych, gdy dojdzie do wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi przed dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności, jest dzień wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, tj. podpisania protokołu odbioru wykonania robót (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2018 r., 0114-KDIP3-1.4011.103.2018. 1.ES; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2016 r., 1462-IPPB5.4510.886.2016.1.MR).

Gdy prace zostały wykonane przez przedsiębiorcę 27 grudnia 2018 r., natomiast protokół odbioru robót podpisano dopiero 14 lutego 2019 r., to przychód należny powstał w dacie podpisania protokołu odbioru wykonania robót, czyli 14 lutego 2019 r.

Uwaga! Moment wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej na potrzeby podatków dochodowych ustala się niezależnie od regulujących to zagadnienie przepisów o VAT (por. interpretację ogólną z kwietnia 2016 r., PT3. 8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)