Akcyzę od mieszaniny zawierającej tytoń i substancje aromatyczne oraz płyn służący wytworzeniu pary i uwolnieniu nikotyny zawartej w mieszaninie należy obliczyć od sumy mas obu tych substancji.

Czytaj także: Akcyza na e-papierosy od 1 stycznia 2019

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2019 r. ( 0111-KDIB3-3.4013.288.2018.2.JS).

Spółka, będąca producentem i dystrybutorem wyrobów tytoniowych, chciała wprowadzić do obrotu produkt stanowiący tzw. wyrób nowatorski w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Wyrób, nazwany przez spółkę waporyzatorem, miał składać się z kapsułek z tytoniem i substancjami aromatycznymi, akumulatora, a także wkładu wypełnionego płynem niezawierającym nikotyny, służącym do podgrzewania kapsułki z tytoniem i  substancjami aromatycznymi. Akumulator miał uruchomić się, gdy korzystający zaciągnie się przez końcówkę kapsułki z tytoniem i podgrzewać przykręcony do niego wkład z płynem beznikotynowym. W wyniku podgrzania tego płynu miała powstać para uwalniająca nikotynę z kapsułki z tytoniem. Spółka podkreśliła, że w trakcie użytkowania produktu nie dojdzie do spalania tytoniu, ponieważ nikotyna i substancje aromatyczne będą pochodziły bezpośrednio z mieszaniny znajdującej się w kapsułce, a para powstała z płynu będzie tylko nośnikiem nikotyny i substancji aromatycznych.

Spółka powzięła wątpliwość, co w takim przypadku będzie stanowiło podstawę opodatkowania akcyzą wyrobu nowatorskiego. Sama uważała, że do ustalenia podstawy opodatkowania należy brać wyłącznie masę mieszaniny tytoniu i substancji aromatycznych (tj. masę kapsułki), bez uwzględniania masy płynu beznikotynowego. Spółka argumentowała, że beznikotynowy płyn nie jest płynem do papierosów elektronicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 lit. b ustawy akcyzowej. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, wskazując, że beznikotynowy płyn jest w rzeczywistości płynem do papierosów elektronicznych i w konsekwencji masa tego płynu również powinna wchodzić do podstawy opodatkowania akcyzą wyrobu nowatorskiego spółki.

Zdaniem autorki

Aleksandra Kielar, starsza konsultantka w dziale podatków pośrednich Deloitte Doradztwo Podatkowe

Od 1 lutego 2018 r. przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym są m.in. tzw. wyroby nowatorskie – tj. wyroby będące mieszaniną, w składzie której znajduje się tytoń lub susz tytoniowy oraz wyroby składające się z mieszaniny tego typu i odrębnie płynu do papierosów elektronicznych, które nie są papierosami, tytoniem do palenia, cygarem lub cygaretkami, jeśli wyroby te dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny. W opisywanej interpretacji indywidualnej przedmiotem sporu między podatnikiem i organem okazała się wykładnia pojęcia „płyn do papierosów elektronicznych". Podatnik stał na stanowisku, że skoro oferowany przez niego wyrób jest waporyzatorem a nie e-papierosem, to beznikotynowy płyn nie może spełniać definicji „płynu do papierosów elektronicznych" w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy akcyzowej. W konsekwencji, płyn ten nie powinien wchodzić do podstawy opodatkowania akcyzą wyrobu oferowanego przez spółkę.

Należy zwrócić uwagę, że w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 oraz 35 ustawy akcyzowej „płyn do papierosów elektronicznych to roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych (...)", a „papieros elektroniczny to urządzenie (...) służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów elektronicznych". Trudno nie zauważyć, że pojęcia te są zdefiniowane nieostro i – ponieważ stanowią klasyczny przykład błędnego koła w definiowaniu – mogą nie dostarczać podatnikom jasnej informacji o ich znaczeniu, a w konsekwencji także o przedmiocie opodatkowania. Abstrahując jednak od postulatów w zakresie wprowadzenia zmian zmierzających ku lepszemu stosowaniu zasad techniki prawodawczej, stanowisko Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w opisywanej interpretacji należy uznać za prawidłowe. Organ słusznie uznał, że skoro produkt oferowany przez spółkę działa w ten sposób, że w wyniku podgrzewania płynu, para przechodzi przez kapsułkę zawierającą mieszaninę tytoniu i substancji aromatycznych oraz zarówno para, jak i nikotyna z tytoniu podgrzanego tą parą, są spożywane przez konsumenta, to produkt ten spełnia przesłanki uznania go za papieros elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy akcyzowej, niezależnie od nazwy produktu nadanej przez spółkę. W konsekwencji, każdy roztwór przeznaczony do tego typu urządzenia będzie płynem do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy akcyzowej. W efekcie, płyn ten, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 36 lit. b ustawy akcyzowej, będzie częścią składową wyrobu nowatorskiego i powinien stanowić element podstawy opodatkowania tego wyrobu podatkiem akcyzowym.