Strata z poprzednich lat a zwolnienie w CIT

Nie ma obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy spełnione są wszystkie przesłanki z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, w tym gdy podatnik na koniec roku nie ponosi straty, a jedynie rozlicza tę poniesioną w latach ubiegłych.

Publikacja: 15.05.2019 05:30

Strata z poprzednich lat a zwolnienie w CIT

Foto: Adobe Stock

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2019 r. (0114- KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ).

Czytaj także: CIT od wynajętych budynków: bez automatyzmu ze zwolnieniami

Przywołana interpretacja odnosi się do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Jednak, mając na uwadze przepisy przejściowe, w określonych przypadkach, podatnicy mogą stosować znowelizowane przepisy dla transakcji przeprowadzonych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie ze stanem faktycznym przytoczonym w interpretacji podatkowej, spółka w 2018 r. dokonywała transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Powiązania dotyczą jedynego udziałowca spółki oraz jego córki. Wszystkie te podmioty działają wyłącznie na rynku krajowym. W 2018 r. spółka rozliczała stratę podatkową z 2016 r. W 2017 r. spółka osiągnęła zysk i we wniosku podkreśliła, że szacunkowo w 2018 r. również zysk osiągnie. W związku z tym spółka powzięła wątpliwość, czy ciąży na niej obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki określone w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT oraz za dokumentowany okres nie poniosła straty podatkowej, a jedynie rozlicza stratę z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 11n ustawy o CIT obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania, między innymi, do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT,

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT,

- nie poniósł straty podatkowej.

Opierając się na wykładni literalnej przywołanego wyżej fragmentu przepisu, ustawodawca uzależnia zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych od braku ponoszenia straty podatkowej, a nie jej rozliczania jako straty z lat ubiegłych. Warunek, aby podmiot nie poniósł straty podatkowej, dotyczy więc danego roku podatkowego, za który jest badany obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, bez uwzględnienia strat z lat poprzednich.

Maciej Kurlit młodszy konsultant podatkowy, dział cen transferowych, Grupa UHY ECA

Korzystne dla podatników rozstrzygnięcie organu podatkowego w komentowanej interpretacji wskazuje, że przepisy ustawy o CIT nie wyłączają stosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, gdy podatnik rozlicza stratę z lat ubiegłych, a jedynie wprowadzają wymóg w postaci uzyskania zysku netto w danym roku podatkowym. Niebagatelne znaczenie dla możliwości zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 11n ustawy o CIT ma fakt zawierania transakcji kontrolowanych wyłącznie przez podmioty krajowe, które nie korzystają ze zwolnień wskazanych w przepisach ustawy o CIT. Przywołane rozstrzygnięcie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej może stanowić początek pozytywnej dla podatników linii orzeczniczej organów podatkowych w zakresie zwolnienia transakcji kontrolowanych z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2019 r. (0114- KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ).

Czytaj także: CIT od wynajętych budynków: bez automatyzmu ze zwolnieniami

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?