W ustawie o podatku akcyzowym ustawodawca przewidział wiele zwolnień z akcyzy dla energii elektrycznej. Jedno z nich zawarte jest w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika, że zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Czytaj także: Jakie rekompensaty dla firm za wzrost kosztów energii elektrycznej

Z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wynika, że nieodłącznym elementem przedmiotowego zwolnienia od akcyzy jest posiadanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii.

Odnawialne źródła energii oraz świadectwo pochodzenia energii

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „odnawialne źródła energii". Nie precyzują również pojęcia „świadectwo pochodzenia energii", a także nie precyzują formy dokumentu potwierdzającego fakt umorzenia takiego świadectwa. W tych kwestia ustawa o podatku akcyzowym odsyła do odpowiednich regulacji ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa o OZE).

W myśl art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo energetyczne odnawialnym źródłem energii jest odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy o OZE, która to z kolei stanowi, że odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energie aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów (art. 2 pkt 22 ustawy o OZE).

Natomiast świadectwem pochodzenia jest dokument, który przysługuje wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja (art. 44 ust. 1 ustawy o OZE). Stosownie do art. 44 ust. 1a ustawy o OZE świadectwo pochodzenia wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego oraz z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii.

Prezes URE wydaje decyzje

Podmiotem dokonującym takiego umorzenia jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), który na wniosek posiadacza świadectwa pochodzenia umarza, w drodze decyzji, w całości lub części świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego (art. 65 ust. 1 ustawy o OZE).

Jak rozliczyć

Dopiero podmiot dysponujący decyzją wydaną przez Prezesa URE może skorzystać z opisywanego zwolnienia i pomniejszyć należną kwotę akcyzy o kwotę odpowiadającą iloczynowi ilości (MWh) energii elektrycznej wynikającej z umorzonego świadectwa pochodzenia i właściwej stawki akcyzy. Podatnik musi zatem obniżyć należny podatek wykazany w polu 6 załącznika do deklaracji AKC-4/H o  kwotę wskazaną w polach 7a i 7 tego załącznika.

Ustawodawca nie ograniczył się do wskazania tylko wybranych odnawialnych źródeł, które uprawniają do zastosowania omawianego zwolnienia. Ustawa o podatku akcyzowym odwołuje się do definicji oraz regulacji zawartych głównie w ustawie o OZE. Zwolnieniu podlega więc sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej zarówno z biogazu rolniczego, jak i wszelkich innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii.

W myśl art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym zwolnienie można stosować nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii. Jeżeli kwota przysługującego danemu podmiotowi obniżenia będzie wyższa niż kwota akcyzy należnej od energii elektrycznej za dany miesiąc, to niewykorzystana w tym miesiącu kwota ulgi powinna być rozliczona w deklaracjach podatkowych składanych za następne miesiące.

Komu przysługuje ulga

Opisywane zwolnienie odnosi się do podatnika, a nie do jakiegokolwiek podmiotu, który spełnił warunki z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym. Zwolnienie to przysługuje więc podatnikowi podatku akcyzowego, który posiadał taki status w momencie uzyskania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29 maja 2017 r., III SA/Gl 307/17).

W pierwszej kolejności zwolnienie to przysługuje więc wytwórcy energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Jednakże należy mieć na uwadze, że ze świadectwem pochodzenia energii wiąże się posiadanie praw majątkowych, które są zbywalne i stanowią towar, którym obrót dokonywany jest na rynku regulowanym. Tym samym podmiot, który wytworzył energię pochodzącą z odnawialnego źródła, może zbyć świadectwa pochodzenia tej energii na rzecz innego podmiotu.

Nabywca świadectwa pochodzenia również może skorzystać ze zwolnienia opisanego w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli w chwili nabycia tego świadectwa był podatnikiem podatku akcyzowego. Przedmiotowe zwolnienie może zatem przysługiwać nie tylko producentowi „zielonej energii", ale również producentowi lub sprzedawcy konwencjonalnej energii elektrycznej, który nabył na rynku regulowanym świadectwa pochodzenia energii, wystąpił o ich umorzenie i następnie obniżył kwotę należnej akcyzy od zużytej lub sprzedanej energii elektrycznej o akcyzę odpowiadającą ilości energii objętej umorzonym świadectwem pochodzenia.

Autor jest aplikantem radcowskim, konsultantem podatkowym w ECDP sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com

Podstawa prawna:art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 864)

art. 3 pkt 20 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

art. 2 pkt 22, art. 44 ust. 1 i 1a oraz art. 65 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2389 ze zm.)

Odnawialne źródło energii oraz świadectwo pochodzenia energii

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „odnawialne źródła energii". Nie precyzują również pojęcia „świadectwo pochodzenia energii", a także nie precyzują formy dokumentu potwierdzającego fakt umorzenia takiego świadectwa. W tych kwestia ustawa o podatku akcyzowym odsyła do odpowiednich regulacji ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa o OZE). W myśl art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo energetyczne odnawialnym źródłem energii jest odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy o OZE, która to z kolei stanowi, że odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energie aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów (art. 2 pkt 22 ustawy o OZE). Natomiast świadectwem pochodzenia jest dokument, który przysługuje wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja (art. 44 ust. 1 ustawy o OZE). Stosownie do art. 44 ust. 1a ustawy o OZE świadectwo pochodzenia wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego oraz z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii.