Kiedy miejsca postojowe z pełnym odliczeniem VAT

Fiskus dopuszcza możliwość odliczania 100 proc. podatku naliczonego nawet w przypadku garażu dla aut używanych w celach mieszanych. Będzie tak, gdy wynajmowany parking jest elementem ogólnych kosztów prowadzonej działalności.

Aktualizacja: 11.08.2019 12:01 Publikacja: 11.08.2019 11:00

Kiedy miejsca postojowe z pełnym odliczeniem VAT

Foto: 123RF

Przedsiębiorcy posiadający służbowe auta nie zawsze chcą parkować samochody w dowolnym miejscu pod swoim biurem. Często wynajmują garaże albo miejsca parkingowe, w których parkują zarówno samochody służbowe, jak również pojazdy prywatne należące do pracowników czy klientów. W takim przypadku nie jest pewne czy przysługuje im prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z najmem miejsca garażowego.

Czytaj też:

Opłaty za parkingi i autostrady – ile VAT można odliczyć?

Skarbówka surowiej o firmowych autach: limituje koszty parkowania

Kiedy całość, a kiedy tylko połowa

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Ogólną zasadą jest zatem możliwość odliczenia połowy kwoty podatku naliczonego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Jednocześnie jednak ustawodawca przewidział możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków. W myśl bowiem art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego powstaje w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są:

1) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

2) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeśli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Wątpliwości wzbudza natomiast kwestia możliwości odliczenia wydatków poniesionych na wynajem miejsca garażowego bądź parkingowego na potrzeby parkowania samochodów osobowych używanych w tzw. cyklu mieszanym (tj. do działalności gospodarczej oraz na potrzeby użytku prywatnego). Jak wynika bowiem z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, zalicza się wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Nie budzi zatem wątpliwości, że koszty wynajmu miejsca parkingowego bądź garażowego należy zaklasyfikować jako związane z pojazdami samochodowymi.

Skarbówka jest przeciwna...

Zasadniczo organy podatkowe wskazują, że w przypadku, gdy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia wyłącznie 50 proc. podatku naliczonego od wydatków związanych z konkretnym samochodem (używanym w cyklu mieszanym), to nie może on w pełni odliczyć podatku naliczonego z tytułu kosztów najmu miejsca parkingowego. Przykładowo dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2017 r. (0114-KDIP4.4012. 124.2017.1.AKO) stwierdził: „dla kwestii odliczania podatku naliczonego od tych wydatków decydujące znaczenie ma fakt, czy miejsce garażowe jest przypisane dla konkretnego samochodu. W takiej sytuacji do wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem tego miejsca mają zastosowanie te same zasady w zakresie odliczenia podatku naliczonego, które obowiązują dla danego samochodu. Przykładowo – ograniczone do 50 proc. odliczenie podatku naliczonego od ww. wydatków ma zastosowanie pod warunkiem, że ww. wydatki będą dotyczyły użytkowania samochodu z ograniczonym 50-proc. prawem do odliczenia podatku naliczonego". W konsekwencji organ odmówił wnioskodawcy prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych najmem miejsca garażowego.

...ale nie zawsze

Niemniej jednak, organy podatkowe dopuszczają możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego nawet w przypadku samochodów używanych w tzw. cyklu mieszanym. Uprawnienie takie powstaje w sytuacji, gdy wynajmowane miejsce parkingowe bądź garaż stanowi element ogólnych kosztów prowadzonej działalności.

Przykład

Spółka z o.o. A wynajęła powierzchnię biurową wraz z miejscami parkingowymi.

Organy przyjmują, że ww. miejsca garażowe nie mogą być przypisane do konkretnego samochodu. W takiej sytuacji nie znajduje zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia, gdyż wydatków na wynajem powierzchni biurowych wraz z miejscami parkingowymi nie sposób zakwalifikować jako wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy miejsca takie są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby samochodów przedsiębiorcy (spółki A) czy dla jego kontrahentów. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, w takich przypadkach przedsiębiorca może odliczyć pełen podatek naliczony z tytułu wynajmu miejsca parkingowego.

Stanowisko, zgodnie z którym ograniczenie prawa do odliczenia VAT nie ma zastosowania, gdy miejsca garażowe są przypisane do konkretnego samochodu, potwierdził m.in. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 listopada 2017 r. (0114-KDIP4.4012. 540.2017.1.AKO).

Opłata łączna za wynajem

Zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i stwierdził, że: „Ze względu na przedstawiony opis sprawy i powołane przepisy, należy stwierdzić, że w przypadku wydatków Spółki ponoszonych na wynajem powierzchni biurowych wraz z wynajętymi miejscami parkingowymi, ponoszonych łącznie za poszczególne składniki najmu, gdzie w umowie najmu do najmowanych miejsc parkingowych nie są przypisane konkretne samochody, nie ma zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a ustawy o VAT, gdyż wydatki te stanowią koszty ogólne związane pośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Jak wskazał Wnioskodawca z wynajmowanych miejsc parkingowych korzystać będą pracownicy Spółki oraz klienci Spółki, ponadto w umowie najmu nieruchomości brak jest zapisu, że konkretne pojazdy mają być parkowane na konkretnie najmowanych miejscach parkingowych zarówno podziemnych jak i naziemnych".

Tożsamy pogląd wyraził także dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 kwietnia 2016 r. (IPPP1/4512-220/16-2/EK).

Zdecyduje umowa lub regulamin

Należy zatem stwierdzić, że przedsiębiorca może skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów wynajmu miejsca parkingowego na potrzeby samochodu wykorzystywanego w cyklu mieszanym. Ważne jest, aby w takim przypadku jednoznacznie wynikało (z umowy najmu bądź z regulaminu regulującego korzystanie z miejsc parkingowych), że miejsce takie nie jest przypisane do konkretnego pojazdu samochodowego. W przeciwnym bowiem razie będzie można odliczyć tylko 50 proc. podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na wynajem miejsca garażowego bądź parkingowego.

Autor jest młodszym konsultantem podatkowym w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy Sp.k

www.ecdpgroup.com

podstawa prawna: art. 86a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Przedsiębiorcy posiadający służbowe auta nie zawsze chcą parkować samochody w dowolnym miejscu pod swoim biurem. Często wynajmują garaże albo miejsca parkingowe, w których parkują zarówno samochody służbowe, jak również pojazdy prywatne należące do pracowników czy klientów. W takim przypadku nie jest pewne czy przysługuje im prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z najmem miejsca garażowego.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?