Skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) nie może być co do zasady zmieniony w trakcie obowiązywania umowy. Zgodnie bowiem z art. 1a ust. 6 ustawy o CIT, umowa PGK po jej rejestracji nie może być rozszerzona o inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę. Wyjątek od tej zasady został wyrażony w dalszej części tego przepisu. Dopuszcza on wprost możliwość reorganizacji „wewnątrz" PGK, polegającej na przejęciu spółki tworzącej PGK przez inną spółkę z tej PGK, pod warunkiem, że w wyniku tych działań nie dojdzie do zmniejszenia liczby spółek w grupie poniżej dwóch.