Podatnicy CIT z obowiązkiem informowania o strategiach podatkowych

Od 1 stycznia br. część podatników CIT musi sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej.

Aktualizacja: 24.01.2021 11:59 Publikacja: 24.01.2021 08:16

Rebranding

Rebranding

Foto: Adobe Stock

Taki obowiązek przewiduje uchwalona 28 listopada 2020 r. ustawa zmieniająca m.in. ustawy o podatkach dochodowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123).

Do sporządzenia i publikowania informacji o strategii podatkowej zobowiązani są:

- podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,

- podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym zakończonym przed 30 września danego roku przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 ordynacji podatkowej.

Czytaj także:

CIT: strategia podatkowa w Internecie - co musi zawierać

Jakie informacje należy udostępnić

Przepisy nie zawierają zamkniętego katalogu danych, które mają być przekazywane w ramach publikowanej przez podatnika informacji o realizowanej strategii podatkowej. Wskazują jedynie, że w szczególności powinny to być informacje:

- o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS;

- odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z liczbą przekazanych szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą;

- o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi RP;

- o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych jego lub podmiotów powiązanych,

- o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej lub indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,

- wiążące o stawkach oraz akcyzie,

- dotyczące rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Dodatkowo zakres ujawnianych informacji powinien być uzupełniony przez podatnika o dane, które z jego perspektywy są istotne z uwagi na charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez niego działalności. Z obowiązku publikacji wyłączone są natomiast informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Termin i miejsce publikacji

Przepisy wprowadzające obowiązek publikowania informacji o strategiach podatkowych nie wskazują, za który rok podatkowy po raz pierwszy powinna zostać opublikowana informacja o realizowanej strategii podatkowej. Skutkuje to obowiązkiem raportowania już za 2020 rok.

Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Raport powinien być sporządzony w języku polskim i opublikowany na stronie internetowej podatnika, a w przypadku gdy takiej nie ma – na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Dodatkowo, informację o adresie strony internetowej podatnik musi przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Są także sankcje

W przypadku niewykonania obowiązku przekazania informacji o adresie strony internetowej, gdzie opublikowane są informacje o strategii, karę pieniężną nakłada właściwy naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, w wysokości do 250 tys. zł. W pozostałym zakresie do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVa kodeksu postępowania administracyjnego.

podstawa prawna: art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.)

Zdaniem autorki

Martyna Derach, konsultant w Departamencie Podatkowym Mariański Group

Już trzeba rozpocząć audyt procedur

Ze względu na szeroki zakres danych przekazywanych w ramach publikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej wskazane jest, aby już rozpocząć audyt posiadanych procedur i aktualnego podejścia spółki do realizacji obowiązków podatkowych. Kolejnym krokiem powinno być sporządzenie strategii i jej wdrożenie, w tym przeszkolenie pracowników, a dopiero na końcu – sporządzenie sprawozdania oraz podanie go do publicznej wiadomości.

Zdaniem autora

Konrad Dura, doradca podatkowy, menedżer w Departamencie Podatkowym Mariański Group

Na firmy nałożono nowy obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej to dodatkowe obciążenie sprawozdawcze nakładane przez ustawodawcę w celu uszczelnienia systemu. Największym wyzwaniem, przed jakim staną firmy, będzie takie przygotowanie sprawozdania z realizowanej strategii, aby z jednej strony wypełnić ustawowy obowiązek, a z drugiej – nie ujawnić danych objętych tajemnicą.

Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Materiał Promocyjny
Zaskoczenie nowymi usługami Orange