Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 11 stycznia 2021 r. (0111-KDIB2-1.4010.427.2020.2.MK)

kwestie zastosowania przepisów o podatku u źródła (WHT). Sprawa dotyczyła spółki Y podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, która funkcjonuje w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej. Zajmuje się produkcją komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i AGD. Dzięki współpracy w grupie spółka może oferować producentom samochodów i sprzętu gospodarstwa domowego bardzo szeroką i urozmaiconą gamę rozwiązań.

Wypłaty do Luksemburga

W ramach grupy funkcjonuje również spółka X z siedzibą w Luksemburgu. Obie są podmiotami powiązanymi w myśl przepisów o cenach transferowych. Luksemburska spółka X otrzymuje od polskiej spółki Y płatności za rozmaite świadczenia, m.in. odsetki od pożyczek i płatności za usługi oraz opłaty za wynajem urządzeń przemysłowych. Płatności te podlegają co do zasady opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym - tzw. podatkiem u źródła (WHT), o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Jednak na mocy art. 21 ust. 3 ustawy o CIT - z uwagi na rodzaj, stopień i czas trwania powiązań między X i Y - są z niego zwolnione. To dlatego, że spółka X posiada w kapitale Y 100 proc. udziałów w okresie przekraczającym dwa lata. Spółka X jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez Y należności. Spółka X nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, a posiadanie udziałów (akcji) przez X w Y wynika z tytułu własności.

Opłaty za wynajem następują na mocy umów między spółkami. Chodzi o takie maszyny i urządzenia przemysłowe jak na przykład: hydrauliczna zgrzewarka, linia do montażu i sprawdzania siłowników klimatyzatora, prasa do obtrysku tworzywem. Są one wykorzystywane przez polską spółkę w procesach produkcyjnych, zgodnie z przedmiotem działalności.

Co trzeba uwzględniać

Problem polega na tym, że wysokość opłat za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych może przekroczyć w jednym roku podatkowym 2 mln zł. Inne płatności dokonywane przez Y na rzecz X nie przekraczają tego progu. Jeśli zaś płatności za wynajem nie byłyby brane pod uwagę, to nie wpłynęłyby na zasady opodatkowania, które po wejściu w życie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT mogą się zmienić.

Zapytała, czy płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych na rzecz spółki-matki z siedzibą w Luksemburgu powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 mln zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że nie.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Warunki zwolnienia

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatek od przychodów z m.in. odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego oraz za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, ustala się w wysokości 20 proc. przychodów. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, co oznacza możliwość niepobrania podatku. Przychody te mogą być zwolnione z opodatkowania również na mocy polskich przepisów, jeżeli spełnione są odpowiednie przesłanki. Zgodnie z art. 21 ust. 3 zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu opłat za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, jeżeli spełnionych zostanie kilka warunków. Jednym z nich jest wymóg, aby spółka wypłacająca wynagrodzenie lub spółka uzyskująca to wynagrodzenie posiadała nie mniej niż 25 proc. udziałów (akcji) w kapitale tej drugiej spółki przez okres nieprzerwanie dwóch lat. Posiadanie udziałów (akcji) musi wynikać z tytułu własności.

Ponadto odbiorca należności nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, a posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności. W przypadku spółek Y i X przesłanki te są spełnione.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, podmioty dokonujące wypłat należności do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Wyjaśnienie wątpliwości

Sposób obliczenia limitu 2 mln zł ma duże znaczenie dla podatników, ponieważ dla płatności przekraczających ten limit ustanowiono mechanizm tzw. pay & refund. Mechanizm ten polega na tym, że podatek od nadwyżki ponad limit trzeba będzie uiścić niezależnie od tego, czy podatnikowi przysługują zwolnienia. Co istotne, przepis wprowadzający mechanizm pay & refund został wykluczony w przypadku płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych na mocy rozporządzenia ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (Dz.U. z 2020 r., poz. 1096).

Polska spółka mogłaby być w przyszłości zobowiązana do pobrania WHT od tych wypłat. Ich niepobranie byłoby możliwe jedynie w przypadku spełnienia dodatkowych wymogów lub uzyskania przez luksemburską spółkę opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26 ust. 2g oraz art. 26a ustawy o CIT.

Dyrektor KIS po analizie przepisów zgodził się ze stanowiskiem spółki. „Płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych dokonywane przez polską spółkę na rzecz zagranicznej spółki powiązanej nie powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT, z uwagi na ich wykluczenie z zakresu zastosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT mocą rozporządzenia wykonawczego" – czytamy w interpretacji.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 i 3, art. 26 ust. 1, 2e i 2g oraz art. 26a ustawy z 15 lu- tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)

Izabela Andrzejewska-Czernek doktor nauk prawnych, wspólnik w Kancelarii Vinci & Vinci

Zawsze trzeba pamiętać o dochowaniu należytej staranności

Interpretacja może stanowić przydatną instrukcję dla firm, które znajdują się w podobnej sytuacji co wnioskodawca. Niestety, przepisy dotyczące podatku u źródła budzą wiele wątpliwości, a ich nieprawidłowe zastosowanie może mieć bardzo niekorzystne dla podatników konsekwencje. Interpretacja MF potwierdza, że płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych dokonywane przez spółkę polską na rzecz zagranicznej spółki powiązanej nie powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 mln zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o CIT. Podatnicy powinni jednak pamiętać, że niezależnie od kwoty płatności podlegających WHT, mają obowiązek dochowania należytej staranności. Płatnik obowiązany jest do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego. Powinien znać i rozumieć gospodarcze uzasadnienie transakcji oraz strukturę właścicielską czy kapitałową odbiorcy. Należy też pamiętać, że organy podatkowe mogą stosować w tym zakresie klauzule przeciwdziałające unikaniu opodatkowania.