Chodzi o wycenę i sposoby dokonywania odpisów od aportów. Zasady z 2006 r. mogą stosować jeszcze podatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, oraz ci, których pierwszy rok podatkowy rozpoczął się w drugiej połowie 2006 r.

Wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego nie jest opodatkowane u spółki wnoszącej i u spółki otrzymującej przedsiębiorstwo (patrz ramka). Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2006 r. przewidywały, że ta druga spółka mogła podwyższyć podstawę amortyzacji otrzymanych składników majątkowych do ich wartości rynkowej, a także ustalić na nowo metodę i stawki amortyzacyjne. Regulacje te były korzystne dla podatników, jeżeli w wyniku wniesienia przedsiębiorstwa aportem wystąpiła tzw. dodatnia wartość firmy. Dotyczyło to również zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej zcp).

Od 1 stycznia 2007 r. spółka otrzymująca aport nie może już wprowadzić do ksiąg składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa w zaktualizowanej wartości. Ponadto nie może stosować wyższych stawek amortyzacji, a w konsekwencji deklarować wyższych kosztów uzyskania przychodu.

Obecnie obowiązuje zasada kontynuacji, tj. środki trwałe nabyte w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które wcześniej były wprowadzone do ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego taki wkład, podlegają amortyzacji z uwzględnieniem wartości dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz metody amortyzacji. Oznacza to, że nie ma możliwości urealnienia wartości wniesionego aportem majątku u nabywcy przedsiębiorstwa (zcp), a więc podwyższenia podstawy amortyzacji.

Zmiany dotyczą również amortyzacji budynków niemieszkalnych. W ubiegłym roku mogły podlegać przyśpieszonej amortyzacji w okresie nawet 10 lat. Teraz okres amortyzacji w wypadku wyboru indywidualnej stawki wynosi 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania pierwszy raz do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez podatnika. Przy czym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Jednakże na mocy przepisów przejściowych stare regulacje można jeszcze wykorzystać do końca 2007 r. Podatnicy z tzw. łamanym rokiem podatkowym (tzn. ci, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym) zaczynającym się przed 1 stycznia 2007 r. i kończącym w 2007 r. oraz podatnicy, których pierwszy rok podatkowy rozpoczął się w drugiej połowie 2006 r., wciąż mają prawo do stosowania korzystnych, obowiązujących przed zmianą przepisów zasad amortyzacji.

Jeżeli więc przedsiębiorstwo (zcp) zostanie wniesione aportem do takiej spółki, to będzie ona mogła „urealnić” wartość otrzymanych środków trwałych, które zostały zamortyzowane już w spółce wnoszącej aport lub których wartość rynkowa jest wyższa od wartości księgowej.

Przykładowo wniesienie budynku, którego wartość księgowa jest niska w porównaniu z jego wartością rynkową, do spółki, której rok podatkowy zaczął się przed 1 stycznia 2007 r., pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wyższej wartości i w krótszym czasie. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest rozpoczęcie amortyzacji do końca roku podatkowego, który zaczął się w 2006 r.

Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Wnoszenie przedsiębiorstwa (lub zcp) aportem do spółki w zamian za udziały jest neutralne podatkowo dla spółki wnoszącej wkład niepieniężny. Nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej otrzymana w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa (zcp) nie jest przychodem (art. 12 ust. 1 pkt 7 updop). Przychód spółki wnoszącej aport powstanie w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład lub ich umorzenia. Otrzymanie przedsiębiorstwa (zcp) tytułem wkładu niepieniężnego jest korzystne dla drugiej spółki, gdyż nie jest opodatkowane (art. 12 ust 4 pkt 4 updop). Te zasady nie zmieniły się po 1 stycznia br.