Spółka zapłaciła firmie windykacyjnej za usługę faktoringu. Czy taki koszt trzeba rozliczyć w momencie poniesienia?

Ustawodawca podzielił koszty na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze rozliczamy w roku, w którym osiągnęliśmy odpowiadające im przychody.

Drugie potrącamy w roku ich poniesienia. Momentem poniesienia kosztu jest dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Wydaje się, że kosztem pośrednim będzie też wydatek na skorzystanie z usługi faktoringu. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w decyzji z 23 sierpnia br. (1401/BP-I/4210-52/07/ MC): „wydatek poniesiony w związku z zawartą przez podatnika umową faktoringową należy zaliczyć do kosztów pośrednich, gdyż nie pozostaje w związku z konkretnym przychodem podatnika, natomiast związany jest z całokształtem jego działalności”.