Wiem, że firmy mogą korzystać z ulgi na zakup nowych technologii. Nie mam jednak pewności, jak udokumentować innowacyjność technologii? Czy wystarczy sama opinia jednostki naukowej? Czy z ulgi można skorzystać, jeśli firma poniesie stratę?

- pyta czytelnik DF.

Ulga na nowe inwestycje pozwala na spore korzyści podatkowe. Można odliczyć połowę wydatków na ich zakup. Dodatkowo nabyte prawo można jeszcze amortyzować. Aby jednak skorzystać z tych rozwiązań, trzeba spełnić warunki określone w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) oraz art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Nowa technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług. Nie powinna być też stosowana na świecie przez okres dłuższy niż pięć lat. Potwierdzać to ma opinia niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Jej przepisy wymieniają m.in. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe oraz międzynarodowe instytuty naukowe. Opinia wspomnianych instytucji jest konieczna. Przepisy nie precyzują co prawda, w jakiej formie powinna być przygotowana. Skoro jednak ma być dowodem potwierdzającym innowacyjność technologii, konieczna będzie forma pisemna, z wyraźnym wskazaniem, na czym polega innowacyjność nowej technologii. Jeśli czytelnik nie będzie dysponował opinią, z ulgi nie skorzysta.

Wielkość przysługującego odliczenia ustala się na podstawie kwoty wydatków poniesionych na nową technologię, uwzględnionych w wartości początkowej wpisanej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czytelnik odlicza tylko kwotę zapłaconą w roku podatkowym, w którym nowa technologia trafiła do tej ewidencji. Odliczenie jest możliwe dopiero w zeznaniu za rok podatkowy, w którym czytelnik poniósł wydatki. Gdy za ten rok odnotował stratę lub dochód jest niższy od kwoty przysługujących odliczeń, odliczenie możliwe jest w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe. Jeśli w tym czasie czytelnik nie osiągnie dochodu na poziomie pozwalającym skonsumować całą ulgę, nie będzie miał możliwości odliczania jej w następnych latach.