Takie stanowisko zajął WSA w Bydgoszczy w wyroku z 10 października 2007 r. (I SA/Bd 546/07).

Spółka akcyjna we wniosku o pisemną interpretację przepisów podatkowych pytała o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z powiększeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji. Zdaniem spółki takie koszty spełniają warunki, o jakich mowa w art. 15 ustawy o CIT, tym samym zgodne z prawem będzie rozliczanie ich jako kosztów podatkowych.

Organy podatkowe miały inne zdanie. Wskazały na art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Skoro nie jest to przychód, to wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie są kosztem uzyskania przychodów.

Spółka wniosła skargę do WSA, sąd jednak zgodził się z organami podatkowymi. Podkreślił, że w art. 15 ustawy o CIT mowa jest o przychodach, a nie korzyściach. Stwierdził, że pojęcie przychodu nie może być interpretowane różnie, w różnych przepisach tej samej ustawy. Zdaniem sądu, skoro w art. 12 ustawy o CIT wskazano, że nie jest przychodem uzyskiwanie korzyści w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, to również wydatek z tym związany nie może być kosztem uzyskania przychodu. Organy podatkowe słusznie więc zwróciły uwagę na ten przepis.

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Andrzej Chętkowski, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Jest to kolejny niekorzystny dla podatników wyrok w sprawie zaliczenia wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego do kosztów uzyskania przychodów. Z uwagi na bezpośredni związek między takimi kosztami i uzyskaniem przysporzenia niebędącego przychodem na gruncie ustawy o CIT, sądy administracyjne twierdzą, że nie jest to koszt podatkowy.

Na podkreślenie zasługuje to, jak sąd w omawianym wyroku odniósł się do twierdzenia spółki, że środki przekazane na kapitał zakładowy będą w przyszłości inwestowane, a w rezultacie można wskazać pośredni związek między kosztami i osiągnięciem przychodu opodatkowanego. Sąd uznał, że związek między przychodem i kosztem nie powinien być zbyt daleki, gdyż wtedy podatnik mógłby dowolny koszt powiązać z przychodem. W konsekwencji zakwestionował odliczenie przez spółkę kosztów podwyższenia kapitału zakładowego.

Założenie sądu jest co do zasady prawidłowe, lecz w tym wypadku nie przesądza ono o braku możliwości zaliczenia kosztów podwyższenia kapitału zakładowego do kosztów podatkowych. Związek między takimi kosztami i przychodami podatnika nie wydaje się bowiem zbyt daleki i może być łatwo zweryfikowany na podstawie sposobu wykorzystania środków pochodzących z takiego podwyższenia. Tak więc, jeżeli zostały wykorzystane w celu osiągania przychodów opodatkowanych CIT, nie powinno być przeszkód do zaliczenia ich do kosztów podatkowych. Dodajmy, że wyrok ten został wydany na podstawie przepisów ustawy o CIT obowiązujących do 31 grudnia 2006 r.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ