Szkoła publiczna ma w trwałym zarządzie nieruchomość należącą do samorządu terytorialnego. W budynku tym wynajmuje dwa pomieszczenia na działalność gospodarczą. Wystawia faktury VAT za wynajem. Co roku składa deklaracje na podatek od nieruchomości. Na polecenie wydziału finansowego urzędu miasta nie ujmuje w nich jednak powierzchni wynajmowanych. Czy postępowanie to jest prawidłowe?

Tak.

Szkoła jest posiadaczem nieruchomości gminy na podstawie tzw. innego tytułu prawnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (uopol). Oznacza to, że jest ona podatnikiem podatku od nieruchomości. Korzysta jednak ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 uopol (nieruchomość nie jest zajmowana na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność oświatowa).

W związku z zawartymi umowami najmu części budynku należącego do szkoły nie spoczywa na niej jednak obowiązek podatkowy. Umowy takie, zawierane z trwałym zarządcą, należy bowiem traktować jako zawarte z właścicielem, którym jest w tym wypadku gmina. Oznacza to, że w zakresie pomieszczeń, których dotyczy umowa, obowiązek podatkowy przechodzi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę – na najemcę. W konsekwencji szkoła powinna skorygować złożoną deklarację poprzez pomniejszenie powierzchni użytkowych budynku szkoły o powierzchnię pomieszczeń, które wynajmuje. Pomieszczenia, w związku z którymi obowiązek podatkowy przechodzi na najemcę, powinien on wykazać w złożonej informacji (jeżeli jest osobą fizyczną) lub deklaracji podatkowej (dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek, niemających osobowości prawnej). Jeśli w wynajętych pomieszczeniach prowadzona będzie działalność gospodarcza, powinny być one opodatkowane stawką właściwą dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem takiej działalności.

Ponieważ od pomieszczeń objętych umową najmu obowiązek podatkowy nie ciąży już na szkole, nie ma do nich zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 7 ust. 2 pkt 2 uopol.