[b]Tak.[/b] Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartości zwróconych:

- towarów,

- kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach,

- kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także

- kwot wynikających z korekt faktur.

Paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia do rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w razie np. jego zwrotu. Zasadą jest więc korekta obrotu i podatku należnego przy jednoczesnym zwrocie (okazaniu) przez klienta paragonu fiskalnego. Nie jest to jednak konieczne.

Ustawa o VAT nie wprowadza na użytek postępowania podatkowego żadnych szczególnych regulacji w odniesieniu do trybu, zasad i dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży, jak i dodatkowych szczególnych warunków co do trybu realizacji roszczeń z tytułu reklamacji. Jej przepisy nie uzależniają także pomniejszenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów i kwot zwróconych z tytułu uznanych reklamacji od posiadania przez podatnika oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup towaru. Warunkiem dokonania korekty obrotu i kwoty podatku należnego jest potwierdzenie rozliczenia tej sprzedaży przez podatnika. Potwierdzenie tej okoliczności jest oczywiste w przypadku okazania przez nabywcę oryginału paragonu. Gdy paragon jest zupełnie nieczytelny bądź go nie ma, należy oprzeć się na innych dowodach (np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.). Taka korekta jest również dopuszczalna w sytuacji, gdy podatnik ma pewność, że towar został przez niego sprzedany, i jest w stanie, w sposób niebudzący wątpliwości, fakt ten wykazać.

[i]Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 9 kwietnia 2008 r. (IPPP1-443-176/08-2/BS)[/i]