Nie wszystkie firmy, których obroty przekraczają 40 tys. zł, muszą instalować kasę fiskalną. To dlatego że rozporządzenie ministra finansów zawiera obszerny katalog czynności, które nie muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących. Obowiązujące od 1 lipca rozporządzenie nie zmieniło tej listy. Nie znaczy to jednak, że nie pojawiło się nic nowego. W stosunku do niektórych czynności wprowadzono bowiem dodatkowy warunek: podatnik musi za każdą usługę wystawiać fakturę.

Wymóg ten będzie obowiązywał od 1 listopada w stosunku do:

- usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych (PKWiU ex 55.23.15),

- usług magazynowania i przechowywania towarów pozostałych – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia (PKWiU ex 63.12.14),

- usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 70.2),

- usług obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.3),

- usług architektonicznych i inżynierskich – wyłącznie usług rzeczoznawstwa (PKWiU ex 74.2),

- usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu (PKWiU 74.5),

- usług detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU 74.6),

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- usług komercyjnych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów (PKWiU ex 74.84).

Katalog czynności zwolnionych ma 46 pozycji. Dzięki temu kas nie muszą instalować m.in. lekarze, prawnicy, księgowi, rikszarze, firmy kurierskie, telekomunikacyjne czy sprzątające.

Warto jednak podkreślić, że wykaz ten nie zawiera samych tylko czynności przypisanych do branży przedsiębiorstwa. Wynika z niego m.in., że przy zastosowaniu kas rejestrujących nie trzeba ewidencjonować np. dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Także przedsiębiorcy świadczący usługi dla niewielkiej liczby kontrahentów mogą uniknąć urządzeń fiskalnych. Muszą jednak spełnić dwa warunki. Po pierwsze, każde świadczenie usługi mają dokumentować fakturą, po drugie, wszystkich wykonanych usług w 2007 r. nie mogli mieć więcej niż 50, a odbiorców w tym okresie mniej niż 20.

Ze zwolnienia tego skorzystają także podatnicy rozpoczynający wykonywanie sprzedaży w drugiej połowie 2008 r. Liczba ich usług do końca roku nie może przekroczyć 25, a liczba odbiorców 10.

Nie trzeba także wystawiać paragonów za świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Możliwość ta nie dotyczy jednak podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed 1 lipca 2008 r.

Aby uzyskać zwolnienie, nie trzeba koniecznie świadczyć tylko usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia o kasach fiskalnych do końca 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 – 33 załącznika do poprzedniego rozporządzenia (z 20 grudnia 2007 r.), jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tego tytułu był wyższy niż 70 proc. w sprzedaży detalicznej ogółem. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać także podatnicy rozpoczynający po 30 czerwca 2008 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1 – 33 załącznika do nowego rozporządzenia. Prawo to przysługuje, gdy przewidywany udział obrotów z tytułu tej sprzedaży będzie wyższy niż 70 proc. w sprzedaży detalicznej ogółem.

Z obowiązku posiadania kasy zwolniono także niektórych przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej. Dotyczy to m.in. świadczących usługi: ślusarskie, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, krawieckie, szewskie, kominiarskie, wyrobu i naprawy instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych, zwalczania szkodników roślin i zwierząt.

[ramka][b]Sprzedaż wysyłkowa [/b]

Kas nie muszą także posiadać sklepy wysyłkowe dostarczające swoje towary pocztą lub przesyłkami kurierskimi. Warunkiem jest, aby zapłata w całości następowała za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. To jednak niejedyne warunki. Zwolnienie możliwe jest tylko dla podatników, którzy niezależnie od innych jego wymogów prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) odbiorcy. Ponadto sklepy te nie mogą sprzedawać towarów, które bezwzględnie muszą być ewidencjonowane z zastosowaniem kasy fiskalnej. Są to m.in. nagrane płyty CD i DVD.[/ramka]