Nie.

Jednostka macierzysta i utworzony przez nią oddział traktowane są jako ten sam podmiot i jeden podatnik dla celów VAT. Oddział jako wyodrębniona organizacyjnie część działalności przedsiębiorstwa zagranicznego nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Podmiotowość prawną ma wyłącznie zagraniczna firma. Oznacza to, że oddział prowadzący działalność na terenie Polski oraz zagraniczny przedsiębiorca traktowani są jako ten sam podmiot – przedsiębiorca zagraniczny.

Zatem rejestracja oddziału dla celów VAT jest równoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego jako podatnika VAT.

Takie wnioski wynikają również z

pisma Ministerstwa Finansów z 28 marca 2007 r. (PT5-033-4/2006/IN/665

), w którym wskazano, że rozpoczęcie wykonywania przez przedsiębiorcę zagranicznego czynności bez pośrednictwa jego polskiego oddziału nie powoduje powstania w Polsce nowego podatnika VAT. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy w dokumentach rejestracyjnych jest wskazany wyłącznie oddział, należy złożyć zgłoszenie aktualizujące wskazujące, iż podatnikiem VAT jest jednostka macierzysta. Konsekwentnie w danym okresie rozliczeniowym zarówno transakcje dokonywane w Polsce przez jednostkę macierzystą samodzielnie, jak i przez oddział będą wykazane w tej samej deklaracji VAT-7.

Autorka jest doradcą podatkowym w Ernst&Young sp. z o.o.