Nie, już sam tytuł formularza CIT-6R wskazuje, że jest to „deklaracja o wysokości pobranego podatku (…)”. Ponadto deklarację taką składa tylko osoba, która występuje w charakterze płatnika. Zgodnie z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]art. 8 ordynacji podatkowej[/link] płatnikiem jest osoba obowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku do właściwego urzędu. Jeśli dana osoba nie jest obowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku, nie jest płatnikiem. Skoro nie jest płatnikiem, nie ma obowiązku składania deklaracji.

Również podmiot otrzymujący dywidendę w kwocie brutto nie może być uznany za podatnika, o którym mowa w rubryce C (dane podatnika) deklaracji CIT-6R, skoro nie ma on obowiązku zapłaty podatku. W samej deklaracji (to oczywiście argument o charakterze technicznym) nie ma rubryki odnoszącej się do sytuacji, w której nie wystąpi kwota podatku do zapłaty.

Na zakończenie warto dodać, że obowiązek składania deklaracji CIT-6R wynika z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=115893]art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[/link]. Musimy to zrobić w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, „w którym powstał obowiązek zapłaty podatku”. Skoro obowiązek podatkowy nie powstanie, termin na złożenie deklaracji CIT-6R nie ma zastosowania.

[i]Bernard Łukomski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w warszawskim biurze kancelarii Dewey & LeBoeuf[/i]