W przypadku wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej ustawodawca zrezygnował z ustalenia opłaty prolongacyjnej (obecnie 4 proc. kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Zwolnieniem zostały objęte jedynie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). W przypadku podatków i opłat lokalnych opłata prolongacyjna będzie naliczana.

Z wytycznych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że opisane przypadki będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego. Urzędnicy mają się kierować zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz konstytucją biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji.

Jeśli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, nie będzie badana jego sytuacja finansowa. Pomoc zostanie udzielona na podstawie oświadczenia składanego we wniosku – patrz ramka. Wnioski innych podatników, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż w 50 proc. powstały przed 1 marca 2020 r., mają podlegać rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (podatnik składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również, czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).

Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo – pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy podatnik złoży w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii. Zwroty i nadpłaty podatków powstałe przed dniem powstania zaległości podatkowych nie będą zaliczane na poczet odraczanych lub rozkładanych na raty zaległości podatkowych. Będą zwracane bezpośrednio, chyba że podatnik wystąpi z innym wnioskiem.

Autorka jest doradcą podatkowym, wiceprezesem zarządu kancelarii Ożóg Tomczykowski

PROCEDURA

1. Przedsiębiorca składa wniosek w urzędzie skarbowym w czasie obowiązywania stanu epidemii albo w ciągu 30 dni po jego odwołaniu.

2. Gdy podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, nie będzie badana jego sytuacja finansowa; zasadność udzielenia ulgi ma być oceniana wyłącznie w kontekście oświadczenia podatnika wynikającego z wniosku.

3. Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku:

- zobowiązania rocznego CIT lub PIT za 2019 r., pod warunkiem że podatnik spełnia ww. warunki, a podstawowy przedmiot jego działalności należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp.),

- podatnika, który zgłasza się ze zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu, i z zaległościami wcześniejszymi, jeśli proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50 proc. tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny