Z karty podatkowej mogą korzystać przedsiębiorcy wykonujący określone rodzaje działalności. Wymieniono je w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ustawie tej określono również zasady, na jakich opodatkowane są przychody przedsiębiorcy rozliczającego się w formie karty.

[srodtytul]Rodzaj działalności i jej miejsce[/srodtytul]

W przypadku karty podatkowej wysokość podatku nie zależy od wielkości uzyskiwanych przychodów ani od ponoszonych kosztów. Podatek jest bowiem uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności, a także od liczby zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób i od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Wynika z tego, że [b]stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie.[/b]

Warto jednocześnie podkreślić, że przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową nie prowadzą ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia. Są bowiem zwolnieni z tego obowiązku.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przewidują, żeby jakieś rodzaje przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który wybrał kartę, były opodatkowane na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują również, żeby przychód lub dochód ze sprzedaży nieruchomości używanej w działalności gospodarczej wpływał na wielkość zobowiązania podatkowego ustalanego w decyzji o wysokości podatku dochodowego w formie karty.

[srodtytul]Od sprzedaży[/srodtytul]

Zwracają na to uwagę organy podatkowe [b](patrz interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2008 r., IPPB1/415-766/08-2/TS).[/b]

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zatem w przepisach dotyczących karty nie ma mowy o odrębnym opodatkowaniu przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli takie przychody osiągnął przedsiębiorca rozliczający się w formie karty, to są one podatkowo obojętne.

[ramka][b]Przykład[/b]

Pan Paweł korzysta z karty podatkowej. Opłaca podatek w wysokości ustalanej decyzją naczelnika urzędu skarbowego, wydawanej odrębnie na każdy rok podatkowy. Kilka miesięcy temu postanowił rozszerzyć działalność. Kupił w tym celu lokal użytkowy na kwiaciarnię. Okazało się jednak, że było to chybione przedsięwzięcie. Nowy punkt przynosił straty. Dlatego przedsiębiorca postanowił go sprzedać, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na remont i rozbudowę dotychczasowego punktu sprzedaży.

Pan Paweł nie musi płacić podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu użytkowego. Regulacje dotyczące karty podatkowej nie przewidują bowiem odrębnego opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej.[/ramka]