Tak. Co prawda zwolnione z podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność (art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym jednak wypadku z takim ekwiwalentem nie mamy do czynienia. Wypłacane przez pracodawcę kwoty są tak naprawdę ryczałtem za używanie przez pracowników prywatnego sprzętu. Aby można było uznać je za ekwiwalent, jego wysokość powinna odzwierciedlać wydatki ponoszone przez pracownika. Tak jednak nie jest.

Wypłacone kwoty nie mogą więc korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Pracodawca powinien zatem doliczyć wypłacane kwoty do pozostałych przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych przez pracowników w konkretnym miesiącu i od ich sumy pobrać zaliczkę na podatek.

[i]Podstawa prawna:

– ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.[/link])[/i]