[b]Tak [/b]. Nie podlegają zaliczeniu do kosztów wydatki poniesione na spłatę pożyczki lub kredytu oraz naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki.

Wyjątkiem od tej zasady jest przewidziana w art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F2E887FE086DC1759E63324E65DE1105?id=80474]PIT[/link] możliwość zaliczenia do kosztów skapitalizowanych odsetek od pożyczek. Dzień kapitalizacji odsetek należy traktować na równi z datą ich faktycznego uzyskania, bo powoduje ten sam efekt.

Kapitalizacja odsetek nie jest zdefiniowana w ustawie o PIT, niemniej polega na ich doliczeniu do kwoty głównej długu. Skoro więc w przypadku kapitalizacji dochodzi do dopisania naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki za zgodą wierzyciela, to należy uznać to za sposób zadysponowania naliczonych odsetek, które czynią zadość roszczeniu pożyczkodawcy o ich zwrot.

Wynika z tego, że już od dnia kapitalizacji wierzyciel uzyskuje korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki. Z datą kapitalizacji odsetki tracą odrębny od kwoty głównej byt prawny (tj. stają się częścią kwoty głównej z wszelkimi tego konsekwencjami). W momencie ostatecznego rozliczenia nie mamy już do czynienia ze spłaconymi odsetkami, lecz jedynie ze spłatą powiększonej kwoty głównej pożyczki.

[i][b] Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F2E887FE086DC1759E63324E65DE1105?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)[/link].[/i]