Sądy nie mają co do tego większych wątpliwości, gorzej z urzędami skarbowymi. Ciągle uważają, że odsetki nie mogą być kosztem, bo wypłata dywidendy nie powoduje powstania przychodu. Nie jest też związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodu.

[srodtytul]Fiskus zakazuje odliczenia[/srodtytul]

Tak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2009 r. (ITPB3/423-165/09/AM)[/b].

O rozliczenie wydatków zapytała spółka, która wypłaciła dywidendę akcjonariuszowi. Ze względu na jej znaczną wysokość oraz krótki okres na zgromadzenie środków musiała zaciągnąć kredyt bankowy. Wiąże się to z obowiązkiem zapłaty prowizji oraz odsetek. Czy może je zaliczyć do kosztów?

Izba skarbowa uważa, że nie. Argumentuje, że dywidenda jest dochodem z udziału w zyskach należnym wspólnikom, jednak jej wypłata nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie przychodu.

Jak czytamy w interpretacji: „Pozyskanie środków na wypłatę dywidendy ma bezpośredni związek z czystym zyskiem podlegającym podziałowi. Oznacza to, że dotyczy tej części osiągniętego dochodu, która pozostanie po opodatkowaniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0788FC199FF9D8FB3843C5D634417688?id=185384]CIT[/link]. W związku z tym również wydatki związane z kredytem zaciągniętym na wypłatę dywidendy w postaci odsetek, prowizji i innych opłat, jako związane z kategorią wydatków niebędących kosztami uzyskania przychodów, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów”.

To, że odsetki od pożyczki zaciągniętej na przekazanie dywidendy nie są kosztem, wynika też z pisma Ministerstwa Finansów zamieszczonego w Biuletynie Skarbowym nr 5/2007.

[srodtytul]Po zwycięstwo do sądu[/srodtytul]

Sądy stają jednak po stronie podatników. Tak było w [b]wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 czerwca 2009 r. (II FSK 234/08).[/b]

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Spółka wypracowała zysk finansowy, który po uchwale walnego zgromadzenia ma być wypłacony akcjonariuszom jako dywidenda. Do momentu wypłaty spółka wykorzystuje środki finansowe na bieżącą działalność. Natomiast na samą dywidendę zaciągnie kredyt. Czy odsetki mogą być kosztem – o to zapytała we wniosku o interpretację. Odpowiedź była przecząca, także WSA w Bydgoszczy przyznał rację fiskusowi. Uznał, że wydatki na odsetki są związane ze zobowiązaniem do podziału zysku, nie mają natomiast wpływu na uzyskanie przychodu.

NSA miał inne zdanie. Podkreślił, że [b]zysk może być lokowany w różne przedsięwzięcia. Przetrzymywanie go aż do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy to działanie gospodarczo nieracjonalne. Spółka musiałaby bowiem zaciągać kredyty na bieżącą działalność.[/b] Lepiej więc finansować ją posiadanymi środkami, a dopiero gdy ich zabraknie, ubiegać się o pożyczkę. Odsetki od niej są kosztem uzyskania przychodów.

Jak podkreślił sąd: „Wycofywanie już zaangażowanych w działalność gospodarczą środków finansowych tylko po to, by zapewnić je na przyszłą wypłatę dywidendy, byłoby działaniem nieracjonalnym i w dodatku prowadziło do strat związanych z karami umownymi, odszkodowaniami itp. Podobnie nieracjonalne z gospodarczego punktu widzenia byłyby takie działania spółki, które polegałyby na nieangażowaniu własnego kapitału w działalność gospodarczą tylko po to, by zapewnić środki finansowe na przyszłą wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, której termin wypłaty jest nieznany”.

Reasumując, nie powinno budzić wątpliwości, że „zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy traktować jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów. Co więcej, zaciągnięty przez spółkę kredyt na wypłatę dywidendy w takim przypadku nie tylko zabezpieczy źródło przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, ale i zapobiegnie utracie płynności finansowej”.

[srodtytul]Jest związek z działalnością[/srodtytul]

Podobnie [b]WSA w Warszawie w wyroku z 13 lipca 2007 r. (III SA 382/07) [/b]stwierdził, że wydatki poniesione na pozyskanie i obsługę kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy są pośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc mogą być zaliczone do kosztów. Wypłata dywidendy wiąże się bowiem z funkcjonowaniem spółki. Gdyby nie zdecydowała się na kredyt, mogłaby stracić płynność finansową. Pogląd ten warszawski WSA podtrzymał w [b]wyroku z 28 listopada 2008 r. (III SA/Wa 1976/08).[/b] Na odliczenie odsetek zgodził się też [b]WSA w Krakowie w wyroku z 16 kwietnia 2009 r. (I SA/Kr 214/09).[/b]

Także w [b]wyroku WSA w Gliwicach z 21 lipca 2009 r. (I SA/Gl 411/09) [/b]czytamy: „Nie sposób nie dostrzec, że zaspokojenie roszczeń udziałowców z tytułu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi działanie na rzecz zabezpieczenia albo wręcz zachowania źródła przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a więc warunkuje niejako kontynuację działalności w formie spółki kapitałowej. Niezgodne z prawem niewypłacenie dywidendy mogłoby niewątpliwie prowadzić do wyprzedawania udziałów, spadku ich wartości, utraty wypracowanej przez spółkę pozycji. Wskazana kwestia stanowi, zdaniem składu orzekającego, decydujący argument przemawiający za zaliczeniem wydatków związanych z pozyskaniem od pożyczkodawców środków na wypłatę dywidendy do kosztów uzyskania przychodów”.

[ramka][b]Decyduje moment zapłaty[/b]

[b]Firmy muszą pamiętać o ogólnych zasadach rozliczania kredytów.[/b]

Do kosztów można zaliczyć tylko odsetki zapłacone, nie wystarczy, że są naliczone i należne. Przedsiębiorcy nie odliczą natomiast wydatków na podstawową kwotę kredytu. Dlatego odsetki powinny być oddzielone od rat kredytowych.[/ramka]

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora

[mail=p.wojtasik@rp.pl]p.wojtasik@rp.pl[/mail][/i]