W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od pożyczek (kredytów).

Kosztem uzyskania przychodów są jednak wydatki poniesione na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

- pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),

- pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Dopiero zatem zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

[b]Odsetki od kredytu mogą być zatem zaliczone do kosztów pod warunkiem łącznego spełnienia określonych warunków.

Chodzi o to, że kredyt musi być zaciągnięty w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika, zaliczeniu podlegają wyłącznie odsetki zapłacone i nie są to odsetki, które zwiększają koszty inwestycji.

Bez znaczenia pozostaje natomiast rodzaj kredytu, od którego spłacane są odsetki.[/b]

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Obowiązek udowodnienia faktu, że pobrane środki zostały przeznaczone na cel związany z najmem lokalu mieszkalnego, spoczywa na podatniku.

Potwierdziła to [b]Izba Skarbowa w interpretacji z 27 października 2009 r. (IPPB1/415-588/09-2/KS). [/b]