Niewpisanie niektórych wydatków (innych niż zakupy materiałów podstawowych, towarów handlowych i kosztów robocizny) do księgi nie oznacza od razu jej nierzetelności.

Tak wynika z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5F29CBE6C5058CB0514D22BBFDD05090?id=73672]rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów[/link]. W § 11 określa sytuacje, w których w księdze są uchybienia, a mimo to jest uznawana za rzetelną. Będzie tak wtedy, gdy:

- niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 proc. przychodu wykazanego w księdze za dany rok (lub wykazanego w roku do dnia, w którym urząd stwierdził pomyłki) lub

- brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem albo zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło przedsiębiorcy prowadzenie księgi, lub

- błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem pomyłek polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupów materiałów podstawowych, towarów handlowych i kosztów robocizny, lub

- przedsiębiorca uzupełnił zapisy albo skorygował błędy w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez urząd, lub

- błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe odpowiadające warunkom określonym dla takich dokumentów.

Zasady te stosuje się odpowiednio w razie braku (lub błędnych) zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów (§ 11 ust. 5 rozporządzenia).

Jak więc widać, nie każdy błąd powoduje, że księga jest nierzetelna.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ