Może też wybrać opodatkowanie 19-proc. stawką liniową.

Zgodziła się na to Izba Skarbowa w Warszawie (IPPB1/415-970/ 10-4/EC).

Wniosek o interpretację złożył członek zarządu spółki z o.o., zatrudniony na stanowisku dyrektora generalnego. Zamierza rozwiązać ze spółką stosunek pracy i założyć działalność gospodarczą. Nadal będzie współpracował ze spółką, świadcząc usługi zarządzania oraz doradcze. Podpisane zostaną na nie dwie odrębne umowy. Każda z nich będzie określać zakres świadczonych usług oraz wynagrodzenie.

Jak podkreślono we wniosku o interpretację, świadczone usługi doradcze polegają na formułowaniu niewiążących opinii i zaleceń na podstawie wiedzy eksperckiej. Obejmować będą m.in.:

> dokonywanie analiz rynku, ukierunkowane na identyfikację nowych klientów i produktów,

> planowanie budżetu/wyniku finansowego, jaki spółka ma osiągnąć w danym okresie sprawozdawczym, przy czym wynik ten określany jest z uwzględnieniem wytycznych zarządu i przedstawiany do jego akceptacji,

> przeprowadzenie analiz dotyczących decyzji inwestycyjnych,

> bieżąca analiza danych finansowych spółki,

> bieżąca analiza raportów technicznych dotyczących jakości świadczonych przez spółkę usług,

> utrzymywanie i rozwój kontaktów z kluczowymi klientami spółki.

Z kolei czynności zarządcze to m.in.:

> bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym dyrektorom,

> zatwierdzanie warunków handlowych kluczowych kontraktów,

> podejmowanie kluczowych dla spółki decyzji inwestycyjnych (z wyjątkiem największych inwestycji zatwierdzanych kolegialnie przez cały zarząd),

> podejmowanie zasadniczych decyzji personalnych,

> wyrażanie zgody na rozporządzenie majątkiem spółki,

> reprezentacja spółki zgodnie z jej umową i przepisami prawa (wraz z innym członkiem zarządu).

Jak rozliczyć przychody z tytułu wykonywanych usług doradczych? Zdaniem podatnika mogą być rozliczone w ramach działalności gospodarczej i opodatkowane 19-proc. stawką liniową. Warunkiem jest zawiadomienie urzędu skarbowego (do 20 stycznia) o wyborze tej formy opodatkowania.

Jeśli więc wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług doradczych w 2010 r., a do 20 stycznia 2011 r. złożył oświadczenie o wyborze stawki liniowej, ma prawo do tej formy rozliczenia. Usługi doradcze mieszczą się bowiem w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

Nie są też spełnione przesłanki wykluczające rozliczanie przychodów w ramach działalności gospodarczej. Nie istnieje stosunek podporządkowania między wnioskodawcą a spółką (wynika to nie tylko z treści umowy o świadczenie usług, ale także z ich specyfiki), będzie on też ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Izba Skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem.

Czytaj więcej w serwisie: podatek dochodowy od menedżera