Do świadczeń związanych z wykonywaną funkcją w zarządzie nie będą mieć zastosowania wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38, a także pkt 38a ustawy o CIT.

Po pierwsze bowiem, w takim wypadku nie będziemy mieli do czynienia ze świadczeniami jednostronnymi.

Po drugie, gdy na dodatek członek zarządu i jednocześnie wspólnik będzie pełnił funkcję na podstawie umowy o pracę, to nawet jednostronne świadczenia, jako pracownicze, będą kosztami uzyskania przychodów.

Kwestią ta zajmowała się także Izba Skarbowa w Bydgoszczy we wspomnianej już interpretacji z 20 maja 2010 (ITPB3/423-87/10/AM). Stwierdziła m.in., że w dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT „mieszczą się sytuacje, gdy spółka kapitałowa wykonuje świadczenie na rzecz swojego wspólnika, nie otrzymując w zamian żadnego świadczenia wzajemnego.

Nie znajdzie on natomiast zastosowania w przypadku, gdy świadczenia wypłacane na rzecz udziałowca dotyczą pełnienia funkcji w organie zarządzającym spółki z o.o., której jest wspólnikiem.

Odpowiada im wówczas wykonywanie przez tą osobę fizyczną określonych czynności na rzecz spółki, co wyklucza możliwość uznania tych świadczeń za mające charakter jednostronny. Istotne znaczenie dla kwalifikacji prawnej świadczeń na rzecz prezesa zarządu ma również unormowanie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT.

Na jego mocy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Tworząc ten przepis, ustawodawca świadomie nie uwzględnił w jego treści wydatków na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających osób prawnych, pozwalając tym samym na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów również innych niż wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji wydatków ponoszonych na rzecz tych osób, przy zachowaniu ogólnych warunków wynikających z treści art. 15 ust. 1 omawianej ustawy”.

Można tutaj jeszcze powołać interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 czerwca 2011 (ILPB3/423-147/11-2/GC), zgodnie z którą „wynagrodzenie wypłacane za pełnienie funkcji prezesa zarządu, na podstawie podjętej uchwały, stanowi koszt uzyskania przychodów, o ile spełnia przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

OGLĄDAJ GALĘ

Bez wpływu na uznanie powyższych wydatków za koszty uzyskania przychodów (wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu) pozostaje fakt, iż osoba pełniąca tę funkcję jest udziałowcem spółki, otrzymującym z tego tytułu dywidendę.

Natomiast ekwiwalentność świadczeń spółki i udziałowca, który jednocześnie pełni funkcję jej prezesa i na podstawie podjętej uchwały otrzymuje za tę funkcję wynagrodzenie, wyklucza zastosowanie w przedmiotowej sprawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy”. Podobnie wypowiedziała się Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 9 września 2011 (IPTPB3/423-89/11-2/IR).

 

Autorka jest doradcą podatkowym, współpracuje ze Spółką Doradztwa Podatkowego „Manugiewicz Trzaska i Wspólnicy”