Zwróciła na to uwagę Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 2 lutego 2010 r. (ITPB1/415-838/09/PSZ).

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu podała, że wykorzystuje w tym celu jedynie jeden pokój. Ponieważ konieczne było przystosowanie tego pomieszczenia do potrzeb prowadzonej działalności, podatniczka je pomalowała. Zapytała, czy może zaliczyć do kosztów podatkowych poniesione w związku z tym wydatki.

Izba się na to zgodziła. Stwierdziła, że wykonane prace należy zakwalifikować jako remont. Jego istotą jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej.

„Remontem jest zatem przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego poprzez wymianę zużytych składników technicznych, niepowodujące jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu. Konsekwencją remontu ma być utrzymanie środka trwałego we właściwym stanie technicznym i użytkowym” – czytamy w uzasadnieniu.

Skoro więc wykonane były jedynie prace polegające na malowaniu pokoju, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, wydatki poniesione na remont – bez względu na ich wielkość – są kosztem uzyskania przychodów.

Inaczej byłoby, gdyby wykonane prace polegały na ulepszeniu.

W myśl art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków  powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Innymi słowy, ulepszenia powiększają wartość początkową i stanowią podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Organy podatkowe podkreślają, że przy ocenie wydatków, tzn. ocenie czy jest to remont, należy brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny, mające wpływ na sposób i środki realizowania robót tym pojęciem objętych.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ