- Moja firma wniosła odwołanie od decyzji urzędu kontroli skarbowej. Odwołanie złożono wraz z pismem o rozłożenie na raty zaległości w podatku i całość złożono w urzędzie skarbowym. Po pewnym czasie otrzymaliśmy informację, że odwołanie musimy złożyć w urzędzie kontroli skarbowej. Wyznaczono nam na to 14 dni. Czy urząd nie może sam przesyłać takich dokumentów do właściwego organu?

– pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 171 ordynacji podatkowej (dalej: op) jeżeli podanie (pismo, zażalenie, odwołanie) dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, to organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje sprawę należącą do jego właściwości. Równocześnie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić wnoszącego podanie, że w innych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu.

Ważne skutki

Gdy ten właściwy organ podatkowy otrzyma podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia, to podanie uważa się za złożone w dniu wniesienia tego pierwszego podania. Jeśli więc podatnik postąpi zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, a więc organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia owej „innej" sprawy otrzyma podanie (wtórne) w ciągu 14 dni od doręczenie zawiadomienia, to podanie uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania. Przy czym nie wywołuje ono skutków w postaci skrócenia terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Jeżeli więc wnoszący podanie wniesie je przed upływem 14 dni od doręczenia zawiadomienia, to nawet gdy już upłynie termin do wniesienia np. odwołania, podanie uważa się za wniesione w terminie – w dniu złożenia pierwszego podania.

Przykład

Do urzędu skarbowego 4 grudnia 2013 r. wpłynął wniosek podatnika PPHU „Krokiet" Kazimierz Krokowski o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wynikającej z decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej z 28 listopada 2013 r. Pan Kazimierz odebrał decyzję 29 listopada 2013 r. Jednocześnie z wnioskiem złożył odwołanie od tej decyzji. Podatnika zawiadomiono, że w sprawie odwołania od decyzji urzędu kontroli skarbowej należy wnieść odrębne pismo do właściwego organu podatkowego – dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Pan Kazimierz złożył więc odwołanie do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem dyrektora urzędu kontroli skarbowej 9 grudnia 2013 r., a więc w terminie, bowiem decyzję otrzymał 29 listopada 2013 r.

Jeden list, wiele spraw

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Artykuł 168 o.p. nie wyklucza możliwości sformułowania w jednym piśmie procesowym więcej niż jednego żądania, a art. 171 § 1 tej ustawy dopuszcza sytuację wielości żądań w jednym podaniu. Odwołanie może stanowić jeden ze składników podania zawierającego wniosek o przywrócenie uchybionego terminu (wyrok WSA w Kielcach z 14 lutego 2013 r., I SA/Ke 687/12).

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, w tym spraw niepodlegających załatwieniu przez organy podatkowe, to organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, zawiadamia wnoszącego, że w tych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu. Organ podatkowy, informuje wtedy wnoszącego pismo o treści art. 66 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że odrębne podanie złożone według zawiadomienia w ustawowym 14-dniowym terminie od daty doręczenia postanowienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Gdy nie wiadomo, do kogo

Jeżeli podatnik złożył podanie do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu albo gdy z podania wynika, że właściwy w sprawie jest sąd, to organ podatkowy zwraca podanie osobie, która je wniosła, z odpowiednim pouczeniem (art. 171 § 3 o.p.). Przepisy nie mówią jednak co ma się znaleźć w takim pouczeniu. Z praktyki wynika jednak, że pouczenie powinno informować o przyczynach zwrotu pisma. Powinno również wskazywać sąd, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Zwrot podania na podstawie art. 171 § 3 o.p. osobie, która uprzednio wniosła je do organu podatkowego, może zatem nastąpić w dwóch przypadkach:

1. gdy organ, do którego wniesiono podanie, okazał się niewłaściwy, a właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu,

2. gdy z podania wynika, że właściwy w sprawie jest sąd (wyrok WSA w Poznaniu z 10 października 2012 r., I SA/Po 469/12).

Taki zwrot podania następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie takie, stosownie do art. 236 o.p., wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Przykład

Podatnik Klaudiusz Nowakowski złożył do organu podatkowego wniosek o wypłatę odszkodowania na podstawie art. 417 kodeksu cywilnego z tytułu poniesionej straty i utraconych korzyści, które powstały wskutek wydania decyzji podatkowych. Nieważność tych decyzji stwierdzono wyrokami sądu administracyjnego.

Organ podatkowy wydał postanowienie w trybie art. 171 § 3 o.p. o zwrocie wniosku panu Klaudiuszowi wraz z pouczeniem, że dochodzenie roszczeń spowodowanych wydaniem decyzji podatkowych następuje w postępowaniu cywilnoprawnym przed sądem powszechnym. Zgodnie bowiem z art. 417 kodeksu cywilnego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Dla tego rodzaju roszczeń właściwy jest sąd powszechny, ponieważ w przepisach prawa podatkowego brak jest podstaw do ich rozstrzygania.

Zapewnij sobie dostęp do specjalistycznej wiedzy
Zamów prenumeratę www.rp.pl/prenumerata