Gdy przedmiotem dostawy, obok budynku zwolnionego z VAT, jest grunt, to również jest on objęty zwolnieniem na podstawie tego samego przepisu. W tym przypadku - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wynika to z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT (od 1 stycznia 2014 r. - art. 29a ust. 8 ustawy o VAT). Przepis ten stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (od 1 stycznia 2014 r. będzie to wynikać z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT).

Natomiast jeżeli przedmiotem dostawy oprócz budynku, byłoby prawo użytkowania wieczystego gruntu, to stosownie do art. 29 ust. 6 ustawy o VAT (od 1 stycznia 2014 r. – art. 29a ust. 9 ustawy o VAT) wartość prawa użytkowania wieczystego powinna wyć wyodrębniona z podstawy opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. dostawy takiego prawa użytkowania wieczystego są objęte zwolnieniem z VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2014 r. są planowane nowe rozporządzenia wykonawcze go ustawy o VAT, które w takim przypadku nie przewidują zwolnienia dla dostawy użytkowania wieczystego gruntu.

Wybór opcji opodatkowania dla dostawy budynku, budowli lub ich części oznacza automatycznie, że grunt będzie opodatkowany. Również prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z obiektem budowlanym niewątpliwie nie będzie w takim przypadku korzystać ze zwolnienia z VAT.