Minister finansów w rozporządzeniu z 3 grudnia 2013 r. skorzystał z delegacji ustawowej i określił odstępstwa od ustawowych zasad w fakturowaniu. Przepisy wykonawcze określają nie tylko przypadki, w których faktury mogą zawierać mniej danych niż standardowo. Wskazują bowiem także inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, oraz późniejsze terminy wystawiania faktur.

Zgodnie z rozporządzeniem jedną z kategorii dokumentów, które nie muszą zawierać wszystkich danych wymienionych standardowo, jest faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób m.in. kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, promami i samolotami. W tym przypadku faktura powinna zawierać tylko numer oraz datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku i należności ogółem.

Podatnicy w inny sposób przeliczą waluty obce m.in. na fakturach dokumentujących usługi wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Przypomnijmy: ustawodawca postanowił, że od nowego roku szczegółowe zasady fakturowania zostaną wprowadzone do ustawy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. DzU z 9 grudnia, poz. 1485