- Otrzymaliśmy decyzję organu podatkowego. Zauważyliśmy, że nie ma w niej informacji o możliwości odwołania czy wniesienia skargi. W jaki sposób wystąpić do fiskusa, aby uzupełnił ten brak? Na co zwrócić uwagę przy takim wniosku?

– pyta czytelnik.

Wady orzeczeń administracyjnych dzieli się na istotne i nieistotne. Usunięcie wad istotnych następuje w trybie środków zaskarżenia (zwyczajnych lub nadzwyczajnych) oraz środków nadzoru. Usunięcie wad nieistotnych następuje w trybie sprostowania, uzupełnienia, wykładni treści.

Ustawodawca dopuścił usuwanie wad decyzji o nieistotnym charakterze, czyli takich, które nie dają podstaw do jej uchylenia. Jeśli decyzja zawiera braki w samym rozstrzygnięciu albo braki w pouczeniu o przysługującym stronie prawie wniesienia środka zaskarżenia, to usunięcie tych braków następuje poprzez dodanie brakujących elementów lub też zastąpienie błędnych składników nowymi, poprawnymi zapisami. Elementy te nie mogą jednak wchodzić w obszar działania zarezerwowany dla środków zaskarżenia (wyrok WSA w Szczecinie z 26 lipca 2012 r., I SA/Sz 269/12).

W terminie 14 dni

Zgodnie z art. 213 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) strona może zażądać uzupełnienia otrzymanej decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Może tego zażądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wskazany przepis dotyczy wyłącznie usuwania wad nieistotnych, a więc takich, które nie dają podstaw do zmiany lub uchylenia decyzji. Tryb usuwania tych wad polega na dodaniu brakujących elementów lub nadaniu im poprawnego brzmienia i nie może zastąpić weryfikacji decyzji.

Zamknięty katalog

Ustawodawca określił zakres uzupełnienia decyzji, wskazując wprost jakie elementy decyzji mogą być uzupełnione. Jest to katalog zamknięty i obejmuje:

Tylko te elementy decyzji mogą być przedmiotem uzupełnienia. Uzupełnienie nie może więc dotyczyć innych elementów wymienionych w art. 210 o.p., w tym uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Także z urzędu

Organ podatkowy może z urzędu uzupełnić albo sprostować decyzję w powyżej wskazanym zakresie, a więc co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Może to zrobić w każdym czasie.

Przysługuje odwołanie albo skarga

Wspomniane uzupełnienie lub sprostowanie decyzji, czy to na uprzedni wniosek podatnika czy z urzędu, następuje w drodze decyzji.

W przypadku zaś odmowy uzupełnienia lub sprostowania decyzji organ podatkowy wydaje postanowienia, na które służy zażalenie.

W przypadku wydania decyzji (odmowy wydania decyzji) o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.

Nie jest możliwe uruchomienie jednocześnie dwóch środków procesowych, tzn. nie można wnieść odwołania i złożyć wniosku o uzupełnienie decyzji, gdyż w przypadku złożenia wniosku o uzupełnienie decyzji termin do złożenia odwołania nie biegnie, do czasu doręczenia stronie rozstrzygnięcia wniosku o uzupełnienie decyzji. W takiej sytuacji, gdy strona złoży obydwa wspomniane wyżej środki procesowe, organ podatkowy stwierdzi niedopuszczalność odwołania (wyrok WSA w Warszawie z 7 maja 2013 r., III SA/Wa 3100/12).

Organ podatkowy nie uwzględni żądania strony co do uzupełnienia orzeczenia w dwóch przypadkach: