Nasza spółka zajmuje się działalnością handlową i jest podatnikiem VAT. Pod koniec 2010 r. wzięliśmy w leasing tzw. samochód z kratką (kombi z homologacją ciężarową i ładownością 505 kg). Umowa skończyła się ?w styczniu, kiedy to zapłaciliśmy ostatnią ratę leasingową oraz wykupiliśmy samochód. Na jakich zasadach należy odliczać VAT od tych kwot? – pyta czytelnik.

Zarówno od raty leasingowej, jak i od kwoty zapłaconej w związku z wykupem samochodu spółka odliczy VAT bez ograniczeń.

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. zasady odliczania podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów?i paliwa do nich zostały wprowadzone przez ustawę ?z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (DzU nr 247, poz. 1652 ze zm. – dalej: nowelizacja). Jednocześnie to przepisy przejściowe tej nowelizacji na trzy lata (2011–2013) pozbawiły przedsiębiorców pełnego odliczania VAT przy zakupie i leasingu samochodów z kratką.

Spółka, która zwróciła się ?z pytaniem, prawdopodobnie w całości odliczała VAT zawarty w ratach leasingowych. Nowelizacja respektowała bowiem prawa nabyte. Zgodnie z jej art. 6, przepisu art. 3 ust. 6 (dotyczącego leasingu ?i podobnych umów) oraz art. 5 (zwalniającego z opodatkowania użytkowanie na cele osobiste samochodów, przy których nabyciu odliczano tylko część VAT) nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie nowelizacji, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ?o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania art. 86 ust. 7 zmienianej ustawy o VAT.

Zasada ta miała zastosowanie:

- ?w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie niniejszej ustawy, oraz

- ?pod warunkiem że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2011 r.

W praktyce art. 6 nowelizacji pozwalał więc na pełne odliczanie VAT od rat samochodów z kratką w sytuacji kontynuowania umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2011 r. Nawet gdyby jednak spółka nie dopełniła obowiązku rejestracji umowy i dotychczas odliczała z rat leasingowych tylko 60 proc. podatku naliczonego, nie więcej niż 6000 zł, to od 1 stycznia 2014 r. te ograniczenia już jej nie dotyczą. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają bowiem pełne odliczanie VAT z tytułu nabycia tzw. samochodów ?z kratką. Wynika to z art. 86a ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy o VAT >patrz ramka oraz art. 86a ust. 8 ustawy o VAT. Ten pierwszy przepis wskazuje, że ograniczenia w odliczaniu VAT nie mają zastosowania przy nabyciu samochodu o liczbie miejsc trzy lub więcej:

- ?z homologacją ciężarową oraz

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- ?dopuszczalnej ładowności równej lub większej niż 500 kg.

Z kolei art. 86a ust. 8 ustawy o VAT wskazuje, że jeśli przy nabyciu samochodu o określonych parametrach nie obowiązują ograniczenia w odliczaniu VAT, to również podatek naliczony zawarty w ratach leasingowych takiego pojazdu w pełni podlega odliczeniu.

Podsumowując, w 2014 r. spółka bez ograniczeń odliczy VAT z faktur otrzymanych ?z firmy leasingowej, zarówno ostatniej raty, jak i kwoty wykupu pojazdu.

Autor jest doradcą podatkowym

Niektórych pojazdów nie dotyczą ograniczenia

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT ?w przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

– kwotę podatku naliczonego, o której mowa ?w art. 86 ust. 2, stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego ?od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.

Artykuł 86a ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą ?a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1–5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) jeden – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) dwa – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) trzy lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej dziesięciu osób łącznie z kierowcą – jeżeli ?z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.