Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Przykład

Przyjmując do rozliczeń kurs NBP, czytelniczka powinna przeliczyć kwoty podstawy opodatkowania według kursów tabeli A NBP. Będą to kursy z: 30 sierpnia 2013 r., 27 września 2013 r., ?30 października 2013 r., 29 listopada ?2013 r., 30 grudnia 2013 r., 30 stycznia 2014 r. Przy czym jeżeli czytelniczka dokonała płatności przed 31 stycznia 2014 r., to dla celów przeliczenia kursu usługi za styczeń 2014 r. należy przyjąć kurs z dnia poprzedzającego dzień płatności.

WNIOSEK

Podatniczka ma obowiązek rozliczyć VAT z tytułu importu usług w dacie zakończenia każdorazowego miesięcznego okresu rozliczeniowego. W sytuacji otrzymania faktury w styczniu 2014 r., dokumentującej świadczenie usług w 2013 r., podatniczka ma obowiązek dokonania korekty rejestrów i deklaracji VAT za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Praktyka organów podatkowych

Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 listopada 2010 r. (ILPP2/443-1269/10-5/ISN):

Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 listopada 2012 r. (IPPP3/443-813/12-4/LK):

1) usługi, dla których w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności ?lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia ?lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

2) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem ?każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, skoro w przedmiotowej sprawie miejsce świadczenia usług ustalane ?jest w oparciu o art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a okres rozliczeniowy jest krótszy niż rok (miesiąc) ?to w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego zastosowanie znajdzie art. 19 ?ust. 19a pkt 1 ustawy. Zatem w przypadku importu usług, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, wnioskodawca obowiązany jest rozpoznać obowiązek podatkowy ?i dokonać rozliczenia importu tych usług stosownie do treści art. 19 ust. 19a pkt 1 ustawy, tzn. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. z upływem każdego okresu, którego dotyczą ?wyszczególnione terminy rozliczeń lub płatności, z uwzględnieniem art. 19 ust. 11 tej ustawy".