Dopłaty do zimowiska najmłodszych mogą być zwolnione z PIT. Aby jednak tak się stało, konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że wolne od podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ?w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem ?i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do 18 lat.

Prywatna inicjatywa ?nie procentuje

Już szybka lektura przepisu pozwala dojść do wniosku, że nie każdy wyjazd uprawnia do zwolnienia, a tylko taki, który jest zorganizowany w odpowiedniej formie (czyli takiej, która nie odbiega od wymienionej w ustawie o PIT, mówiącej o wczasach, koloniach, obozach i zimowiskach). Jeśli więc rodzice zorganizują wyjazd samodzielnie, to dopłata przyznana przez pracodawcę nie będzie zwolniona z PIT.

Potwierdza to m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi ?z 17 stycznia 2014 r. (IPTPB1/?415-652/13-4/AG). Jej zdaniem, poza zakresem zwolnienia są tzw. wczasy pod gruszą czy wizyta u rodziny. Podobnie jest z wypadami organizowanymi na własną rękę i związanym z tym pobytem dzieci ?w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych czy wynajmowanych pokojach, co wynika z interpretacji tej samej izby z 3 stycznia 2013 r. (IPTPB1/?415-657/12-2/KO). Izba stwierdziła, że w sytuacji, gdy wypoczynek nie był zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie pobytu hotelowego, usług hotelowych czy też pobytu w ośrodku hotelowym łącznie z usługą gastronomiczną, nie stanowi takiej formy wypoczynku, jaką są wczasy, obóz, kolonie lub zimowisko, o których mowa ?w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy ?o PIT.

Przykład

Tata małej Julki wystąpił do zakładu pracy o dofinansowanie jej wypoczynku. Okazało się, że córka była z babcią w Zakopanem w prywatnym pensjonacie. Nie był to żaden obóz czy zimowisko. Pracodawca przyznał dofinansowanie, ale potrącił od niego podatek. Nie zostały bowiem spełnione warunki uprawniające do zwolnienia z PIT.

Jakie zatem formy wypoczynku uprawniają do zwolnienia ?z PIT? Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 5 marca 2013 r. (IBPBII/1/415-1073/12/MK) wskazała, że chodzi o:

- ?wczasy, czyli wypoczynek poza miejscem zamieszkania, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy także rozrywki sportowe i kulturalne,

- ?kolonie, czyli zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, dla wypoczynku w czasie wakacji,

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- ?obóz, czyli zorganizowany wypoczynek grupy ludzi, często połączony z uprawianiem sportu, doskonaleniem zawodowym, nauką języków obcych,

- ?zimowisko, czyli zorganizowany w celach wypoczynkowych pobyt młodzieży poza miastem w czasie ferii zimowych.

Jedynie do wysokości limitu

Dopłaty do wypoczynku organizowanego „na własną rękę" przez pracowników mogą jednak korzystać ze zwolnienia, o którym mowa ?w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy ?o PIT. Zgodnie z nim wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Potwierdza to np. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy ?z 31 lipca 2012 r. (ITPB2/415-457/12/MU).

Należy sprawdzać organizatora

By dofinansowanie wypoczynku najmłodszych było zwolnione z PIT, istotne jest również to, by wypoczynek zorganizował „podmiot prowadzący działalność w tym zakresie". Problem jednak ?w tym, że przepisy nie precyzują tego pojęcia. Nie wiadomo więc, czy ma być to taki podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też zajmujący się statutowo tego typu działalnością.

Fiskus podkreśla w wydawanych interpretacjach, że istotne jest to, czy tego typu wypoczynek organizowany jest zgodnie ze specjalnymi regulacjami, dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Chodzi o rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. ?w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DzU nr 12, poz. 67 ze zm.).

Z § 2 tego rozporządzenia wynika, że organizatorami wypoczynku mogą być szkoły ?i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma więc formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach będących podstawą jego funkcjonowania. Chodzi o to, czy podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci statutowo zajmuje się tego typu działalnością i czy jest to zgodne z regulacjami, jakie zostały określone w ww. rozporządzeniu ministra edukacji narodowej.

Potwierdzają to interpretacje Izby Skarbowej w Łodzi ?z 24 września 2012 r. (IPTPB2/?415-413/12-6/AK) oraz Izby Skarbowej w Katowicach ?z 27 stycznia 2012 r. (IBPBII/1/?415-927/11/MK). W tym drugim piśmie czytamy: „należy stwierdzić, że świadczenie przekazane pracownikowi ?w postaci dopłaty do wypoczynku dziecka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż – jak stwierdza sam wnioskodawca – nie ma informacji, że organizatorem wypoczynku dziecka pracownika jest podmiot, który prowadzi działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie ?z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu. Kwota tej dopłaty jest zatem przychodem pracownika ze stosunku pracy (...). Wnioskodawca, jako płatnik, powinien był pobrać od kwoty dopłaty zaliczkę na podatek dochodowy".

Warto czytać statut

Izba Skarbowa w Poznaniu ?w interpretacji z 25 sierpnia 2010 r. (ILPB2/415-655/10-4/WM) wskazała, że do podmiotów prowadzących działalność ?w zakresie wypoczynku można zaliczyć zarówno te, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne, jak i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in.:

- ?prowadzące działalność agroturystyczną, polegającą na wyjazdach na wieś, do specjalnie przygotowanych na przyjęcie wczasowiczów gospodarstw wiejskich,

- ?szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa ?w § 2 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,

- ?kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być urządzanie wypoczynku zorganizowanego.

Izba podkreśliła, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy ?z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 29, poz. 154 ze zm.) diecezje i parafie, jako terytorialne jednostki organizacyjne Kościoła, są osobami prawnymi. Mogą zatem być również organizatorami wypoczynku, zorganizowanego stosownie do art. 39 pkt 6 tej ustawy. Przepis ten mówi, że działalność charytatywno – opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

We wspomnianej interpretacji z 3 marca 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu, tj. czy podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci statutowo zajmuje się tego typu działalnością czy też robi to w ramach działalności gospodarczej.