Na pracowniku składającym wniosek ?o dofinansowanie wypoczynku dzieci spoczywa obowiązek wykazania prawa do zwolnienia. Zdaniem Izby Skarbowej w Łodzi zastosowanie ma tu ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (interpretacja z 22 października 2012 r., IPTPB1/415-459/12-2/DS). ?W piśmie tym czytamy: „W takiej sytuacji stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, jakimi są dowody wpłaty. Pojęcie »dowód wpłaty« jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem zarówno rachunek lub fakturę VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak i dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie. Z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać: kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z wypoczynku, tj. imię i nazwisko dziecka, forma wypoczynku, okres, ?w którym korzystano z wypoczynku, kwota poniesionego wydatku oraz podpis osoby, która wystawiała ten dokument. Przy czym, jeżeli dany dowód zawiera braki, nie ma przeszkód, aby te braki w sposób wiarygodny uzupełnić, np. przez wiarygodne oświadczenie".

Dowodem będą również dokumenty wskazane w przepisach wewnętrznych jednostki, tj. regulaminie przyjętym zgodnie z ustawą z 23 maja 1991 r. ?o związkach zawodowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 167), określającym warunki korzystania ze świadczeń ?z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym sposób dokumentowania wydatków dofinansowywanych lub zwracanych ze środków tego funduszu. Są to jednak regulacje niezależne od obowiązujących na gruncie prawa podatkowego. Zwróciła na to uwagę Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji ?z 17 stycznia 2014 r. (IPTPB1/415-652/?13-4/AG). Jej zdaniem na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „przedłożenie, przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie, dowodu (dowodów) – na podstawie którego udzielający świadczenia może stwierdzić, czy zarówno ?w zakresie przedmiotowym (np. forma i termin wypoczynku, tytuł zapłaty), jak i podmiotowym (np. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku, imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty) są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy – jest dokumentem wystarczającym dla zastosowania tego zwolnienia".

Do udokumentowania posiadania prawa do zwolnienia z PIT nie wystarczy natomiast złożenie wyłącznie oświadczenia przez pracownika.

—Łukasz Sitek