Zdarza się, że podatnik skorzysta z ulgi na złe długi, a po jakimś czasie otrzyma zapłatę od dłużnika w całości lub w części. Jest wtedy zobowiązany do ponownego wykazania kwoty podatku należnego w tej części. Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku konieczności korekty wcześniejszych rozliczeń podatkowych. Jak bowiem przewiduje art. 89a ust. 4 ustawy VAT, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Przykład

Spółka Beta zajmuje się produkcją mebli. Jednym ?z głównych odbiorców jest dystrybutor zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. ?Beta posiadała wierzytelności uprawdopodobnione dla celów VAT na kwotę 200 000 zł netto, VAT 46 000 zł (faktury wystawione w 2013 r.). Spółka skorzystała z ulgi na złe długi ?i obniżyła podatek należny ?o kwotę 46 000 zł (w rozlicze?niu za I kwartał 2014 r.). ?W maju 2014 r. Beta podpisała porozumienie z kontrahentem, zgodnie z którym umorzyła ?50 proc. długu, natomiast pozostałe 50 proc. klient ma zapłacić ratalnie do końca ?2014 r. W związku z tym Beta musi wykazać w rozliczeniu ?za II kwartał 2014 r. dodatkowo podstawę opodatkowania ?100 000 zł oraz kwotę podatku należnego 23 000 zł (50 proc. kwoty zaległości) z uwagi ?na umorzenie długu kontrahentowi. Ponadto ?w przypadku spłaty pozostałego zadłużenia Beta będzie musiała skorygować VAT w miesiącu (okresie rozliczeniowym), w którym otrzyma zapłatę.

Podsumowanie

Aby skorzystać z prawa do korekty uprzednio wykazanego VAT należnego, konieczne jest spełnienie warunków:

- ?faktury zostały wystawione na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako podatnika VAT czynnego, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

- ?wierzytelności zostały wykazane w rejestrach i deklaracji VAT jako obrót opodatkowany i podatek należny;

- ?wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający korektę (złożenia deklaracji podatkowej) są podatnikami VAT czynnymi, przy czym dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

- ?wierzytelności spełniają warunek uprawdopodobnienia ?z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT;

- ?od daty wystawienia faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług nie minęło więcej niż dwa lata, licząc ?od końca roku, w którym została wystawiona;

- ?wierzytelności nie zostały zbyte ani uregulowane ?w jakiejkolwiek formie do dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której ujęto korektę VAT należnego;

- ?do deklaracji VAT zostało złożone zawiadomienie o korekcie VAT należnego z wykazaniem danych identyfikujących transakcję.