W przypadku sponsoringu kwoty przekazane osobom fizycznym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2008 r. (IBPB3/423-849/08/CzP). W piśmie tym czytamy, że „gdy sponsorowany nie jest podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT (rachunków), podstawą zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być cywilnoprawna umowa sponsoringu".

Trzeba mieć na uwadze, że dla tego zawodnika będzie to przychód z działalności wykonywanej osobiście i sponsor powinien z tego tytułu pobrać zaliczkę na PIT (zakładając, że zawodnik nie będzie otrzymywał tych przychodów z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej).

Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu ?z 1 kwietnia 2009 r. (ILPB1 /415-63/09-2/AMN). Sprawa dotyczyła pytania spółki, która w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku oraz zwiększenia rozpoznawalności firmy miała zawrzeć ?z osobą fizyczną, uprawiającą zawodowo tenis, umowę, na podstawie której sponsorowany miał świadczyć na rzecz spółki usługi reklamowe polegające w szczególności na:

W zamian za te usługi spółka miała zobowiązać się do przekazania sponsorowanemu odpowiednich kwot pieniężnych.

Organ podatkowy uznał, że „wynagrodzenie wypłacone sponsorowanemu z tytułu świadczonych przez niego usług należy zaliczyć na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Na spółce jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych będzie ciążył obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od ww. wynagrodzenia zgodnie z uregulowaniami zawartymi ?w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodu (PIT-11) ?i przesłania jej w ww. terminie sponsorowanemu oraz właściwemu ze względu na jego miejsce zamieszkania naczelnikowi urzędu skarbowego".