Opłata skarbowa zależy od liczby pełnomocnictw

Jeśli w danej sprawie ustanowiono kilku pełnomocników i wynika to z jednego dokumentu, to opłata skarbowa zależy od liczby pełnomocnictw.

Publikacja: 23.10.2014 09:46

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury). Ma ona zapewnić jednolite stosowanie przepisów.

Minister przypomniał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega jej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Stawka wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Kwestię udziału pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym (w tym podatkowym) lub sądowym regulują inne przepisy, m.in. kodeks postępowania administracyjnego. Obowiązek dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa wynika m.in. z art. 137 § 3 ordynacji podatkowej.

Interpretacja ministra finansów potwierdza, że opłatę trzeba wnieść zawsze, gdy do akt składany jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (prokury). Minister powołał się tu na wyrok NSA z 23 lipca 2013 r. (sygn. II FSK 2303/11).

Gdy do działania w konkretnej sprawie umocowanych jest kilka podmiotów i okoliczność ta wynika z jednego dokumentu, wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą stosunków pełnomocnictwa – czytamy w interpretacji ogólnej.

Inne zasady obowiązują, gdy mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, ale jednocześnie zobowiązał ich do wspólnego działania. W takiej sytuacji mimo występowania wielości podmiotów powstaje jeden stosunek. Opłata od złożenia takiego dokumentu wynosi 17 zł.

Minister rozstrzygnął też sposób postępowania, gdy przepisy proceduralne umożliwiają jedynie okazanie pełnomocnictwa lub zostaje ono zgłoszone do protokołu.

Wobec braku złożenia dokumentu w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej albo sądowym nie ma obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej – czytamy.

Niezależnie od tego opłata należy się też od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe. W takiej sytuacji wynosi ona 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Jeśli złożeniu kopii (odpisu) dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) będzie towarzyszyło wysuwane wobec organu przyjmującego żądanie (w tym zgłoszone ustnie) poświadczenia jego zgodności z oryginałem, to dodatkowo należy wnieść opłatę z tego tytułu.

Numer interpretacji PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału