Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 czerwca 2014 r. (ITPP1/443-364/14/DM).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła osoba fizyczna – zarejestrowany przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca zawarł z klubem sportowym umowę cywilnoprawną o świadczenie usług marketingowych oraz w zakresie udostępniania swojego wizerunku. Zgodnie z umową, działalność wnioskodawcy polega m.in. na uczestniczeniu w akcjach promocyjnych i reklamowych klubu, braniu udziału w konferencjach prasowych, udzielaniu wywiadów w prasie i telewizji, a także na wyrażaniu zgody na wykorzystywanie przez klub wizerunku sportowca na potrzeby akcji reklamowych i promocyjnych.

Wnioskodawca stał na stanowisku, że w związku ze świadczonymi przez siebie usługami marketingowymi i usługami udostępniania wizerunku, powinien być traktowany jako podatnik VAT. Opisywana działalność spełnia bowiem przesłanki do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1–3 ustawy o VAT. Uzasadniając swoje stanowisko, wnioskodawca argumentował, że prowadzona działalność ma charakter w pełni profesjonalny, zarobkowy i ciągły, a także że z tytułu świadczonych usług marketingowych i udostępniania wizerunku klub nie ponosi odpowiedzialności za działania sportowca względem osób trzecich.

Organ podatkowy uznał stanowisko sportowca za prawidłowe.

Komentarz eksperta

Tomasz Dziadura, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY, w zespole podatków pośrednich

Analizowana interpretacja wpisuje się w toczącą się w ostatnim czasie dyskusję o ogólnych zasadach opodatkowania sportowców zarówno w zakresie VAT, jak i PIT.

Poza umiejętnościami czysto sportowymi, z uwagi na swoją rozpoznawalność, sportowcy wnoszą do swoich klubów także wysoki potencjał marketingowy. Z tego względu, w praktyce wykonują oni na rzecz klubów nie tylko czynności ściśle związane z uprawianiem sportu, lecz także szeroko pojmowane czynności marketingowe i w zakresie udostępniania wizerunku.

Często zatem w zawieranych z klubami sportowymi umowach, oprócz zobowiązania do świadczenia usług w zakresie uprawiania sportu, strony wskazują, że w określonym zakresie sportowcy będą świadczyć na rzecz klubu także usługi w zakresie marketingu i udostępniania wizerunku. Powstaje zatem pytanie, czy z tytułu świadczenia tego typu usług piłkarze mogą być traktowani jako podatnicy VAT.

Odpowiedź na to pytanie wymaga z kolei ustalenia, czy w świetle ustawy o VAT piłkarz świadczący usługi marketingowe i udostępniania wizerunku prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawa o VAT nie definiuje czym jest samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazuje natomiast czynności, które za taką nie mogą być uznane (poprzez odesłania do ustawy o PIT). Usługi marketingowe i udostępniania wizerunku nie znalazły się w katalogu czynności nieuznawanych za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą (tj. przepisy ustawy o PIT, do której odsyła w tym zakresie ustawa o VAT, nie odnoszą się do tego typu usług, jak to robią chociażby w przypadku usług sportowych). Tym samym, piłkarze świadczący na podstawie umów cywilnoprawnych usługi marketingowe i wizerunkowe powinni być traktowani jako podmioty prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, czyli podatnicy VAT.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Co ważne, podejście takie zostało potwierdzone przez ministra finansów w odpowiedzi z 25 czerwca 2014 r. na zapytanie poselskie nr 6720. Wypowiadając się w kwestii opodatkowania działalności marketingowej sportowców minister finansów wskazał wprost, że świadcząc usługi marketingowe (reklamowe) za wynagrodzeniem, sportowiec co do zasady wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Warto zauważyć, że spore wątpliwości budzi również kwestia opodatkowania VAT usług uprawiania sportu. Wszystko dlatego, że zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się m.in. czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT, czyli przychodów z uprawiania sportu, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności świadczący usługi jest związany ze zlecającym stosunkiem prawnym w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i – co najistotniejsze - także odpowiedzialności wobec osób trzecich. Udzielenie odpowiedzi na pytanie czy z tytułu świadczenia usług sportowych zawodnik będzie również podatnikiem VAT, wymaga dokładnej analizy stosunku prawnego łączącego piłkarza z klubem. Należy jednak pamiętać, że jeśli chociaż jedna z tych przesłanek nie zostanie spełniona, to również z tytułu świadczenia usług sportowych piłkarze powinni się rozliczać jako podatnicy VAT.

— współautorem komentarza jest Wojciech Kieszkowski, konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich